Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

O sieti

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Kontaktné miesto

Portugalsko určilo kontaktné miesto EJS (Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci). Kontaktným miestom je sudca vymenovaný Najvyššou súdnou radou (Conselho Superior da Magistratura) prostredníctvom súťažného výberového konania (concurso).

Národná sieť

Súčasťou národnej siete sú tieto orgány alebo subjekty: ústredné orgány, ako sa uvádza v právnych nástrojoch EÚ, iných medzinárodných právnych nástrojoch, ktorých je Portugalsko zmluvnou stranou, alebo vo vnútroštátnych právnych ustanoveniach v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach; správne orgány zodpovedné v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach a profesijné združenia, ktoré zastupujú odborníkov z oblasti práva priamo zapojených do uplatňovania medzinárodných nástrojov a nástrojov EÚ týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

Národná sieť nemá vo svojich radoch žiadnych styčných sudcov ani expertov.

Národní členovia siete

Okrem kontaktného miesta pozostáva národná štruktúra siete z trinástich členov:

 • Generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku (Direcção-Geral da Política de Justiça),
 • Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva (Direcção-Geral da Administração da Justiça),
 • Generálne riaditeľstvo pre reintegráciu a väzenské služby (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais),
 • Inštitút registrov a notárov (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.),
 • Inštitút pre finančné riadenie a infraštruktúru v súdnom systéme (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.),
 • Rada zmierovacích súdov (Conselho dos Julgados de Paz),
 • Inštitút sociálneho zabezpečenia (Instituto de Segurança Social, I.P.),
 • Komisia na ochranu obetí trestných činov (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes),
 • sudca z radov Medzinárodnej siete haagskych sudcov,
 • Advokátska komora (Ordem dos Advogados),
 • Komora advokátov a súdnych exekútorov (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução),
 • Notárska komora (Ordem dos Notários),
 • Generálna prokuratúra (Procuradoria-Geral da República).

Ústredné orgány

Spomedzi uvedených členov sú ústrednými orgánmi alebo subjektmi príslušnými vykonávať určité úlohy stanovené v právnych predpisoch EÚ tieto orgány alebo subjekty:

Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva – ministerstvo spravodlivosti

 • Nariadenie (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008
 • Nariadenie (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020
 • Nariadenie (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020
 • Haagsky dohovor z roku 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach
 • Haagsky dohovor z roku 1970 o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach
 • Haagsky dohovor z roku 2007 o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny
 • Newyorský dohovor z roku 1956 o vymáhaní výživného v cudzine

Generálne riaditeľstvo pre reintegráciu a väzenské služby – ministerstvo spravodlivosti

 • Nariadenie (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019
 • Haagsky dohovor z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
 • Haagsky dohovor z roku 1996 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

Inštitút registrov a notárov – ministerstvo spravodlivosti

 • Nariadenie Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012

Inštitút sociálneho zabezpečenia – ministerstvo sociálneho zabezpečenia a sociálnej solidarity (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Smernica 2003/8/ES z 27. januára 2003

Komisia na ochranu obetí trestných činov – ministerstvo spravodlivosti

 • Smernica 2004/80/ES z 29. apríla 2004

Úrad generálneho prokurátora

 • Haagsky dohovor z roku 2000 o medzinárodnej ochrane dospelých

Koordinácia národnej siete v systéme bez hierarchie

V Portugalsku nie je národná sieť hierarchická. Koordinácia, za ktorú zodpovedá kontaktné miesto, je založená na dobrovoľnej spolupráci národných členov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na štvrťročných stretnutiach organizovaných kontaktným miestom. Vždy, keď si uplatňovanie práva EÚ vyžaduje vykonanie zmien vo vnútroštátnom systéme, konajú sa stretnutia, ktoré sú vyhradené len pre príslušných národných členov.

Sieť nemá žiadnych odborných členov. Ak je v súvislosti s určitým problémom potrebné stanovisko experta, kontaktné miesto požiada vnútroštátny orgán, ktorý je na to najvhodnejší, o spoluprácu na dobrovoľnej a neformálnej báze. Kontaktné miesto pravidelne podporuje všetkých národných členov, aby spolupracovali v konkrétnych oblastiach, ktoré patria do ich právomoci a zodpovednosti, pokiaľ ide o justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach.

Posledná aktualizácia: 10/08/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.