O sieti

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Kontaktné miesto

Portugalsko určilo kontaktné miesto EJS pre občianske a obchodné veci (Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci). Kontaktným miestom je sudca, ktorého vymenúva Najvyššia súdna rada (Conselho Superior da Magistratura) na základe výberového konania.

Vnútroštátna sieť

Vnútroštátnu sieť tvoria: ústredné orgány v súlade s právnymi nástrojmi EÚ, inými medzinárodnými právnymi nástrojmi, ktorých je Portugalsko zmluvnou stranou, alebo vnútroštátnymi právnymi ustanoveniami v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach; správne orgány zodpovedné za oblasť justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach a profesijné združenia zastupujúce na vnútroštátnej úrovni odborníkov pracujúcich v oblasti práva, ktorí sa priamo podieľajú na vykonávaní medzinárodných nástrojov a nástrojov EÚ vzťahujúcich sa na justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach.

Do vnútroštátnej siete nie sú zahrnutí styční sudcovia ani experti.

Vnútroštátni členovia siete

Okrem kontaktného miesta tvorí vnútroštátnu štruktúru siete dvanásť členov:

 • Generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Generálne riaditeľstvo súdnej správy (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Generálne riaditeľstvo pre väzenské služby a reintegráciu (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Inštitút registrov a notárstiev (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Inštitút finančnej správy a infraštruktúry súdov (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Rada zmierovacích súdov (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Inštitút sociálneho zabezpečenia (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Komisia pre ochranu obetí trestných činov (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Sudca Medzinárodnej haagskej siete sudcov (Juiz da Rede Internacional de Juízes da Conferência da Haia)
 • Advokátska komora (Ordem dos Advogados)
 • Komora právnych poradcov a súdnych exekútorov (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notárska komora (Ordem dos Notários)

Ústredné orgány

Z uvedených vnútroštátnych členov plnia určité úlohy stanovené v právnych predpisoch Únie tieto príslušné ústredné orgány alebo subjekty:

Generálne riaditeľstvo súdnej správy – ministerstvo spravodlivosti (Ministério da Justiça)

 • Nariadenie (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008
 • Nariadenie (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2000
 • Nariadenie (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001
 • Haagsky dohovor z roku 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach
 • Haagsky dohovor z roku 1970 o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach
 • Haagsky dohovor z roku 2007 o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny
 • Newyorský dohovor z roku 1956 o vymáhaní výživného v cudzine

Generálne riaditeľstvo pre väzenské služby a reintegráciu – ministerstvo spravodlivosti

 • Nariadenie (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003
 • Haagsky dohovor z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
 • Haagsky dohovor z roku 1996 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

Inštitút registrov a notárstiev – ministerstvo spravodlivosti

 • Nariadenie (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012

Inštitút sociálneho zabezpečenia  – ministerstvo solidarity a sociálneho zabezpečenia (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Smernica 2003/8/ES z 27. januára 2003

Komisia pre ochranu obetí trestných činov – ministerstvo spravodlivosti

 • Smernica 2004/80/ES z 29. apríla 2004

Generálna prokuratúra

 • Haagsky dohovor z roku 2000 o medzinárodnej ochrane dospelých

Koordinácia vnútroštátnej siete v nehierarchickej štruktúre

Portugalská vnútroštátna sieť nemá hierarchickú štruktúru. Koordinácia, ktorú zabezpečuje kontaktné miesto, vychádza z dobrovoľnej spolupráce medzi vnútroštátnymi členmi. Vnútroštátni členovia sa pravidelne zúčastňujú na štvrťročných zasadnutiach, ktoré organizuje kontaktné miesto. Ak si uplatňovanie právnych predpisov Únie vyžaduje úpravy vnútroštátneho systému, organizujú sa zasadnutia, na ktorých sa zúčastňujú iba príslušní vnútroštátni členovia.

Sieť nezahŕňa expertov. Ak sa v súvislosti s určitým problémom vyžaduje stanovisko experta, kontaktné miesto požiada vnútroštátny orgán, ktorý je na to najvhodnejší, o spoluprácu na dobrovoľnom a neformálnom základe. Kontaktné miesto pravidelne vyzýva všetkých vnútroštátnych členov na spoluprácu v konkrétnych oblastiach ich pôsobnosti v rámci justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

Posledná aktualizácia: 26/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.