O sieti

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

V roku 2001 bola založená Sieť miestnych spravodajcov v oblasti medzinárodnej právnej pomoci (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale) v zmysle nariadenia ministra spravodlivosti podľa modelu Európskej justičnej siete. V marci 2004 sa sieť po vydaní dvoch nariadení ministra spravodlivosti zreorganizovala na dve špecializované siete: Rumunskú justičnú sieť v trestnoprávnych veciach (Rețeaua Judiciară Română în materie penală – ktorá zodpovedá Európskej justičnej sieti) a Rumunskú justičnú sieť pre občianske a obchodné veci (Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială – ktorá zodpovedá Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci). Tieto dve siete sa viackrát reorganizovali (v rokoch 2005, 2007, 2010, 2014, 2016, 2019 a 2022) v nadväznosti na zmeny príslušných právnych predpisov EÚ a zmeny zamestnancov pracujúcich vo vnútroštátnom súdnom systéme.

K poslednej zmene došlo nariadením ministra spravodlivosti č. 3501/C z 25. júla 2022 v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 568/2009/ES z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001. Nariadenie sa vypracovalo v súlade s nariadením vlády č. 123/2007 o niektorých opatreniach na posilnenie justičnej spolupráce s členskými štátmi Európskej únie, ktoré bolo schválené so zmenami zákonom č. 85/2008.

Rumunská justičná sieť pre občianske a obchodné veci zodpovedá Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci na vnútroštátnej úrovni.

Rumunsko určilo dve vnútroštátne kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci. Kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci patria pod ministerstvo spravodlivosti. Zabezpečuje sa tak plnenie povinností Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

V súlade s článkom 6 [rozhodnutia Rady 2001/470/ES] tvorí Rumunskú justičnú sieť pre občianske a obchodné veci jeden sudca z občianskoprávneho oddelenia I a jeden sudca z občianskoprávneho oddelenia II (predtým obchodné veci) v rámci Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu (Înalta Curte de Casație și Justiție), jeden sudca z občianskoprávneho oddelenia I a jeden sudca z občianskoprávneho oddelenia II (predtým obchodné veci) odvolacích súdov, po jednom sudcovi zo špecializovaného súdu/oddelenia pre maloleté deti a rodinné veci, ktorý sa špecializuje na občianske veci týkajúce sa medzinárodných únosov detí a poskytovania odškodnenia obetiam trestných činov, úradníci z Riaditeľstva pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu, ktorí takisto plnia úlohy ministerstva spravodlivosti ako ústredný orgán v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, a jeden určený zástupca z každého profesijného združenia notárov (notari publici), exekútorov/súdnych úradníkov (executori judecătoreşti) a advokátov (avocaţi) v Rumunsku. Vnútroštátne kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci sú riadnymi členmi Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

Sudcovia, ktorí sú členmi Rumunskej justičnej siete, boli určení rozhodnutím Najvyššej súdnej rady (Consiliul Superior al Magistraturii).

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci sú uvedení v prílohe k nariadeniu ministra spravodlivosti č. 3501/C z 25. júla 2022. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného nariadenia.

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci, sudcovia Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, odvolacích súdov, špecializovaných súdov/oddelení pre maloleté deti a rodinné veci, súdu v Bukurešti (styční sudcovia v Medzinárodnej haagskej sieti podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí a vymenovaný sudca Komisie pre poskytovanie odškodnenia obetiam trestných činov):

Najvyšší kasačný a odvolací súd (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Sudkyňa Denisa-Livia BĂLDEAN, občianskoprávne oddelenie I

Sudkyňa Adina-Georgeta PONEA, občianskoprávne oddelenie I

Sudkyňa Andreia-Liana CONSTANDA, občianskoprávne oddelenie I

Sudkyňa Roxana POPA, občianskoprávne oddelenie II

Odvolací súd v Alba Iulii (Curtea de apel)

Sudkyňa Cristina-Gheorghina NICOARĂ, občianskoprávne oddelenie I

Sudkyňa Adina-Camelia IFTIMUȘ, občianskoprávne oddelenie II

Odvolací súd v Bacău

Sudkyňa Sorina CIOBANU, predsedníčka občianskoprávneho oddelenia I

Sudkyňa Loredana ALBESCU, predsedníčka Odvolacieho súdu v Bacău

Odvolací súd v Brašove

Sudkyňa Elena-Clara CIAPĂ, občianskoprávne oddelenie

Sudkyňa Simona-Petrina GAVRILĂ, občianskoprávne oddelenie

Súd v Brašove pre maloleté deti a rodinné veci (Tribunalul pentru Minori și Familie)

Sudca Andrei IACUBA, Súd v Brašove pre maloleté deti a rodinné veci

Odvolací súd v Bukurešti

Sudkyňa Andreea-Florina MATEESCU, občianskoprávne oddelenie III

Sudkyňa Dorina ZECA, občianskoprávne oddelenie IV

Sudkyňa Maria-Cristina FINTOC, občianskoprávne oddelenie IV

Sudca Ștefan-Ciprian CMECIU, občianskoprávne oddelenie V

Sudca Felix-Lucian ȘALAR, občianskoprávne oddelenie IV

Sudca Romeo GLODEANU, občianskoprávne oddelenie V

Sudca Bogdan CRISTEA, oddelenie VIII – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Súd v Bukurešti

Sudkyňa Anca Magda VOICULESCU, občianskoprávne oddelenie IV (styčná sudkyňa v Medzinárodnej haagskej sieti podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí)

Sudca Sorin-Vasile IVANCIUC, predseda trestnoprávneho oddelenia, súd v Bukurešti, Komisia pre poskytovanie odškodnenia obetiam trestných činov

Odvolací súd v Kluži

Predseda Axente-Irinel ANDREI, predseda občianskoprávneho oddelenia II

Odvolací súd v Konstanci

Sudkyňa Luminița-Marinela DAN, občianskoprávne oddelenie II

Sudkyňa Ecaterina GRIGORE, oddelenie pre súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Craiove

Sudkyňa Lotus-Manuela GHERGHINĂ, občianskoprávne oddelenie II

Sudkyňa Gabriela IONESCU, predsedníčka občianskoprávneho oddelenia I

Odvolací súd v Galaci

Sudkyňa Aneta-Luminița CRISTEA, občianskoprávne oddelenie I

Sudca Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, predseda Odvolacieho súdu v Galaci

Sudkyňa Andreea ARHIP, predsedníčka občianskoprávneho oddelenia II

Sudca Alexandru BLEOANCĂ, občianskoprávne oddelenie II, podpredseda Odvolacieho súdu v Galaci

Odvolací súd v Iasy

Sudkyňa Maria-Cristina POPA, predsedníčka občianskoprávneho oddelenia

Sudkyňa Elena-Crizantema PANAINTE, oddelenie pre spory týkajúce sa miesta výkonu práce a sociálneho zabezpečenia

Sudkyňa Alina-Gianina PRELIPCEAN, oddelenie pre súdne spory týkajúce sa správy a daní, predsedníčka Odvolacieho súdu v Iasy

Odvolací súd v Oradei

Sudkyňa Dorina-Mihaela BEREȘ, občianskoprávne oddelenie I

Sudkyňa Marcela FILIMON, predsedníčka občianskoprávneho oddelenia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Piteşti

Emilia-Raluca TRANDAFIR, predsedníčka Odvolacieho súdu v Piteşti

Sudkyňa Corina PINCU IFRIM, občianskoprávne oddelenie I

Sudkyňa Maria-Ruxandra DANCIU, občianskoprávne oddelenie II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Sudkyňa Alina PAVELESCU, občianskoprávne oddelenie, súd v Argeș

Sudkyňa Beatrix-Yvone Vesna PIESS-MALIMARCOV, civilná komora, súd vo Vâlcea

Odvolací súd v Ploieşti

Sudkyňa Adriana-Maria RADU, predsedníčka občianskoprávneho oddelenia I

Sudkyňa Aida-Liliana STAN, občianskoprávne oddelenie II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Sudca Ionel STĂNESCU, občianskoprávne oddelenie II – súdne spory týkajúce sa správy a daní, podpredseda Odvolacieho súdu v Ploieşti

Odvolací súd v Suceave

Sudkyňa Ștefania-Fulga ANTON, občianskoprávne oddelenie I

Sudkyňa Ana-Maria TURCULET, predsedníčka občianskoprávneho oddelenia II

Sudca Marius-Ionel GALAN, predseda oddelenie pre súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Târgu Mureş

Sudkyňa Andreea CIUCĂ, predsedníčka Odvolacieho súdu v Târgu Mureş

Sudkyňa Adriana-Loredana BERINDEAN, občianskoprávne oddelenie II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Temešvári

Sudkyňa Mădălina JEBELEAN, občianskoprávne oddelenie I

Sudkyňa Ramona-Ioana RISTEA, občianskoprávne oddelenie II

Vnútroštátne kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci – odborníci v oblasti práva s rovnakým postavením ako sudcovia a prokurátori

Flavius-George PĂNCESCU, vedúci oddelenia pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach, Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu, ministerstvo spravodlivosti

Ioana BURDUF (odborníčka v oblasti práva s rovnakým postavením ako sudca alebo prokurátor), Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu, ministerstvo spravodlivosti

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci – odborníci v oblasti práva s rovnakým postavením ako sudcovia a prokurátori z Riaditeľstva pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu, ktorí plnia úlohy ministerstva spravodlivosti ako ústredného orgánu v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce a ktorí tvoria sekretariát siete

Camelia TOBĂ (odborníčka v oblasti práva s rovnakým postavením ako sudca alebo prokurátor), Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu, ministerstvo spravodlivosti

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci – zástupcovia určení jednotlivými predsedami národného zväzu notárov, súdnych exekútorov a advokátskej komory v Rumunsku

Octavian ROGOJANU, notár (notar public), tajomník rady rumunského národného zväzu notárov

Constantin Adrian STOICA, exekútor/súdny úradník, rumunský národný zväz exekútorov (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, právnik, Národný zväz Rumunských advokátskych komôr (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Posledná aktualizácia: 03/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.