Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

O sieti

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

V roku 2001 bola založená Sieť miestnych spravodajcov v oblasti medzinárodnej právnej pomoci (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale) v zmysle nariadenia ministra spravodlivosti podľa modelu Európskej justičnej siete. V marci 2004 sa sieť po vydaní dvoch nariadení ministra spravodlivosti zreorganizovala na dve špecializované siete: Rumunskú justičnú sieť v trestnoprávnych veciach (Rețeaua Judiciară Română în materie penală – ktorá zodpovedá Európskej justičnej sieti) a Rumunskú justičnú sieť pre občianske a obchodné veci (Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială – ktorá zodpovedá Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci). Tieto dve siete sa viackrát reorganizovali (v rokoch 2005, 2007, 2010, 2014, 2016 a 2019) v nadväznosti na zmeny príslušných právnych predpisov EÚ a zmeny zamestnancov pracujúcich vo vnútroštátnom súdnom systéme.

K poslednej zmene došlo nariadením ministra spravodlivosti č. 1929/C z 29. mája 2014 v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 568/2009/ES z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001. Nariadenie sa vypracovalo v súlade s nariadením vlády č. 123/2007 o niektorých opatreniach na posilnenie justičnej spolupráce s členskými štátmi Európskej únie, ktoré bolo schválené so zmenami zákonom č. 85/2008.

Rumunská justičná sieť pre občianske a obchodné veci zodpovedá Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci na vnútroštátnej úrovni.

Rumunsko určilo dve vnútroštátne kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci. Kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci patria pod ministerstvo spravodlivosti. Zabezpečuje sa tak plnenie povinností Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

V súlade s článkom 6 [rozhodnutia Rady 2001/470/ES] tvorí Rumunskú justičnú sieť pre občianske a obchodné veci jeden sudca z civilnej sekcie I a jeden sudca z civilnej sekcie II (predtým obchodné veci) v rámci Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu (nalta Curte de Casație și Justiție), jeden sudca z civilnej sekcie I a jeden sudca z civilnej sekcie II (predtým obchodné veci) odvolacích súdov, po jednom sudcovi zo špecializovaného súdu/sekcie pre maloleté deti a rodinné veci, ktorý sa špecializuje na občianske veci týkajúce sa medzinárodných únosov detí a poskytovania odškodnenia obetiam trestných činov, úradníci z Riaditeľstva pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu, ktorí takisto plnia úlohy ministerstva spravodlivosti ako ústredný orgán v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, a jeden určený zástupca z každého profesijného združenia notárov (notari), exekútorov/súdnych úradníkov (executori judecătoreşti) a advokátov (avocaţi) v Rumunsku. Vnútroštátne kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci sú riadnymi členmi Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

Sudcovia, ktorí sú členmi Rumunskej justičnej siete, boli určení rozhodnutím Najvyššej súdnej rady (Consiliul Superior al Magistraturii).

Od roku 2001 zorganizovalo Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu v rámci ministerstva spravodlivosti množstvo seminárov a pracovných stretnutí pre členov sietí s využitím vlastných zdrojov (rozpočet ministerstva spravodlivosti). Najmä od roku 2007 sa tieto podujatia organizujú v rámci viac ako 15 európskych programov financovaných Európskou komisiou. Zástupcovia Rumunskej justičnej siete sa navyše pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach Európskych justičných sietí.

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci sú uvedení v prílohe k nariadeniu č. 4008/C z 9. 10. 2019. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného nariadenia.

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci, sudcovia Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, odvolacích súdov, špecializovaných súdov/sekcie pre maloleté deti a rodinné veci, súdu v Bukurešti (styční sudcovia v Medzinárodnej haagskej sieti podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí a vymenovaný sudca Komisie pre poskytovanie odškodnenia obetiam trestných činov):

Najvyšší kasačný a odvolací súd (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, civilná sekcia I

Andreia-Liana CONSTANDA, civilná sekcia I

Roxana POPA, civilná sekcia II

Odvolací súd v Alba Iulii (Curtea de apel)

Cristina Gheorghina NICOARĂ, civilná sekcia I

Nicolae DURBACĂ, civilná sekcia II

Odvolací súd v Bacău

Cristina-Mădălina RADU, civilná sekcia I

Loredana ALBESCU, civilná sekcia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Brašove

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, civilná sekcia a veci týkajúce sa maloletých detí a rodinných vecí a spory týkajúce sa miesta výkonu práce a sociálneho zabezpečenia

Elena-Clara CIAPĂ, civilná sekcia

Simona Petrina GAVRILĂ, civilná sekcia

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, civilná sekcia a veci týkajúce sa maloletých detí a rodinných vecí a spory týkajúce sa miesta výkonu práce a sociálneho zabezpečenia

Súd v Brašove pre maloleté deti a rodinné veci (Tribunalul pentru Minori și Familie)

Andrei IACUBA

Odvolací súd v Bukurešti

Antonela BRĂTUIANU, civilná sekcia IV

Ştefan CMECIU, civilná sekcia V

Felix Lucian ȘALAR, civilná sekcia VI

Romeo GLODEANU, civilná sekcia V

Bogdan CRISTEA, sekcia VIII – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Súd v Bukurešti

Andreea Florina MATEESCU, civilná sekcia V (styčná sudkyňa v Medzinárodnej haagskej sieti podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí)

Anca Magda VOICULESCU, civilná sekcia IV (styčná sudkyňa v Medzinárodnej haagskej sieti podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí)

Luminița TÂRȚĂU, trestná sekcia I, Komisia pre poskytovanie odškodnenia obetiam trestných činov – súd v Bukurešti

Odvolací súd v Kluži

Denisa-Livia BĂLDEAN, predsedníčka

Axente-Irinel ANDREI, predseda civilnej sekcie II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Konstanci

Daniela PETROVICI, civilná sekcia I

Ecaterina GRIGORE, civilná sekcia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Craiove

Adina-Georgeta PONEA, predsedníčka

Lotus GHERGHINĂ, civilná sekcia II

Odvolací súd v Galaci

Aneta-Luminița CRISTEA, civilná sekcia I

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, civilná sekcia II

Andreea ARHIP, civilná sekcia II

Alexandru BLEOANCĂ, civilná sekcia II

Odvolací súd v Iasy

Claudia Antoanela SUSANU, civilná sekcia

Elena Crizantema PANAINTE, sekcia pre spory týkajúce sa miesta výkonu práce a sociálneho zabezpečenia

Alina Gianina PRELIPCEAN, sekcia pre súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Oradei

Dorina Mihaela BEREȘ, civilná sekcia I

Marcela FILIMON, civilná sekcia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Piteşti

Corina PINCU IFRIM, civilná sekcia I

Dumitru VĂDUVA, civilná sekcia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Mariana VÂRGĂ, civilná sekcia, súd v Argeș

Elena Cristina LUNGU, civilná sekcia, súd vo Vâlcea

Odvolací súd v Ploieşti

Andra Corina BOTEZ, predsedníčka

Adriana Maria RADU, civilná sekcia I

Aida Liliana STAN, civilná sekcia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Suceave

Ştefania Fulga ANTON, civilná sekcia I

Daniela MITREA MUNTEA, civilná sekcia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, civilná sekcia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Loredana BERINDEAN, predsedníčka civilnej sekcie I, okresný súd v Târgu Mureș

Odvolací súd v Temešvári

Cristian PUP, civilná sekcia I

Ștefan LUCACIUC, civilná sekcia II

Florin MOŢIU, civilná sekcia II

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci – vnútroštátne kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci

Ministerstvo spravodlivosti

Viviana ONACA, riaditeľka, Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Ioana BURDUF (odborníčka pracujúca v oblasti práva pôsobiaca ako sudkyňa alebo prokurátorka), Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci, ktorí plnia úlohy ministerstva spravodlivosti ako ústredný orgán v oblasti medzinárodnej justičnej a ktorí pôsobia ako sekretariát siete

Camelia TOBĂ (odborníčka pracujúca v oblasti práva pôsobiaca ako sudkyňa alebo prokurátorka), Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Flavius George PĂNCESCU (odborník pracujúci v oblasti práva pôsobiaci ako sudca alebo prokurátor), Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci – zástupcovia určení jednotlivými predsedami národného zväzu notárov, súdnych exekútorov a advokátskej komory v Rumunsku

Octavian ROGOJANU, notár (notar public), tajomník rady rumunského národného zväzu notárov

Constantin Adrian STOICA, exekútor/súdny úradník, rumunský národný zväz exekútorov (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, právnik, Rumunská advokátska komora (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Posledná aktualizácia: 15/01/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.