Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

O sieti

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Kontaktné miesta

Pre každú zo štyroch právnych jurisdikcií Spojeného kráľovstva existuje jedno kontaktné miesto. Keďže každá jurisdikcia je samostatná, nedochádza k prekrývaniu práce týchto kontaktných miest, pričom každé kontaktné miesto má výhradnú zodpovednosť za sieť vo svojej jurisdikcii. Otázky prostredníctvom EJS by mali byť adresované príslušnému kontaktnému miestu dotknutej jurisdikcie.

Kontaktné miesto pre Škótsko sa nachádza v rámci európskej kancelárie škótskej vlády v Bruseli. V prípade záležitostí týkajúcich sa siete môže využiť pomoc ďalších kolegov. Práca siete je spojená s ďalšími úlohami.

Fungovanie EJS v Škótsku

V rámci Škótska neexistuje žiadna formálna vnútroštátna sieť. V rámci riaditeľstva pre spravodlivosť sa však vyvinula sieť ľudí, ktorí sú odborníkmi v konkrétnych oblastiach politík. Kontaktné miesto sa môže obrátiť na týchto kolegov s cieľom získať odpovede na konkrétne otázky.

Kontakty sa vytvorili aj inde v rámci škótskej vlády. Kontaktné miesto sa môže obrátiť na týchto jednotlivcov so žiadosťou o radu alebo odpovede na otázky súvisiace s ich prácou. Kontaktné miesto v prípade potreby spolupracuje aj s inými subjektmi mimo vlády. Príkladom sú združenie právnikov Škótska (Law Society of Scotland) a fakulta advokátov (Faculty of Advocates), profesijné organizácie zastupujúce advokátov a právnych zástupcov. Kontaktné miesto nadviazalo kontakty aj so zastupiteľským orgánom pre úradníkov pre presadzovanie práva, so Spoločnosťou kuriérov a šerifských tajomníkov (Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers, SMASO).

Informácie sa najčastejšie získavajú a vymieňajú prostredníctvom e-mailov. Kontaktné miesto sa zúčastnilo na stretnutiach aj osobne.

Kontaktné miesto zabezpečuje konzultácie s príslušnými politickými, správnymi alebo inými odborníkmi pred relevantnými zasadnutiami siete. Podľa potreby rozširuje poznámky zo zasadnutí a relevantné akčné body.

Poskytovanie informácií

V Škótsku neexistuje vnútroštátne webové sídlo EJS. Informácie sa poskytujú prostredníctvom iných existujúcich webových sídel. Čoraz častejšie sa odkazuje na Európsky portál elektronickej justície. Kontaktné miesto spolupracuje s inými subjektmi, ktoré poskytujú zdroje informácií vrátane škótskych súdnych služieb (Scottish Courts and Tribunals Service, SCTS). Na webovom sídle SCTS sa nachádzajú usmernenia pre občanov o cezhraničných pohľadávkach, najmä pokiaľ ide o nariadenia o európskom exekučnom titule, európskom platobnom rozkaze a európskych konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Na vhodných stretnutiach a konferenciách a v príslušných publikáciách sa využívajú príležitosti na zvýšenie informovanosti o EJS a stránkach Európskeho portálu elektronickej justície.

Posledná aktualizácia: 02/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.