O sieti

Slovensko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Sieť je tvorená:

  1. Hlavnými kontaktnými bodmi, ktorými sú dvaja zástupcovia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo sekcie medzinárodného práva, z odboru medzinárodného práva súkromného. Prostredníctvom hlavných kontaktných bodov sú zasielané všetky žiadosti v rámci EJN.
  2. Kontaktnými bodmi zo súdov, za každý okresný súd, krajský súd a za Najvyšší súd 1 sudca alebo vyšší súdny úradník.
  3. Kontaktnými bodmi zo stavovských organizácií.
  4. 2 kontaktnými bodmi z Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.
  5. Styčným sudcom pre oblasť rodinného práva.
Posledná aktualizácia: 03/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.