O sieti

Slovensko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Za Slovenskú republiku sú v súčastnosti členmi Siete:

  • štyri kontaktné body z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (sekcia medzinárodného práva, odboru medzinárodného práva súkromného);
  • styčný sudca pre oblasť rodinného práva;
  • zástupcovia ďaľších ústredných orgánov určených v nástrojoch EÚ:
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,
Centrum právnej pomoci;
  • zástupcovia stavovských organizácií:
Slovenská advokátska komora,
Notárska komora Slovenskej republiky,
Slovenská komora exekútorov;

 

V nadväznosti na rozhodnutie Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci bola zriadená Súdna sieť pre občianske veci Slovenskej republiky, ktorá má za úlohu zabezpečovať účinné zapojenie Slovenskej republiky do Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci. Súdna sieť pre občianske veci Slovenskej republiky je tvorená kontaktnými bodmi (sudca alebo vyšší súdny úradník) zo všetkých okresných a krajských súdov, ako aj Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Posledná aktualizácia: 06/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.