O mreži

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

V Republiki Sloveniji Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah (EPM) deluje preko treh (3) kontaktnih točk in 23 članov mreže.

Kontaktne točke so zaposlene na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije. Na ta način se delo kontaktnih točk dnevno usklajuje in koordinira.

Za izvajanje mednarodne pravne pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah so v Republiki Sloveniji pristojna okrožna sodišča, pri čemer je v Republiki Sloveniji 11 okrožnih sodišč. Glede na navedeno je Slovenija skladno s točko d) prvega odstavka 2. člena Odločbe Sveta o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, [1] kot člane EPM imenovala po enega predstavnika iz vsakega okrožnega sodišča. Poleg tega je Slovenija imenovala enega specializiranega člana mreže (sodnika), ki je pristojen za zadeve pravosodnega sodelovanja v družinskih zadevah.

Poleg tega pa so bili v letu 2019 imenovani še 4 člani mreže (okrajni sodniki), pristojni za področje Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju, ter 4 člani mreže (okrajni sodniki) pristojni za področje EU postopkov (Evropski plačilni nalog, spori majhne vrednosti, Evropski izvršilni naslov).

S spremembo Odločbe o ustanovitvi EPM [2] v letu 2009 je bilo v EPM omogočeno sodelovanje tudi predstavnikom drugih pravosodnih poklicev. Od leta 2011 dalje so tako člani mreže tudi Notarska zbornica Republike Slovenije, Odvetniška zbornica Republike Slovenije in Zbornica izvršiteljev Slovenije.

Vpetost sodnikov in drugih pravnih poklicev v EPM je pomembna zaradi doseganja ciljev EPM, saj se tako doseže neposredno sodelovanje med sodniki in drugimi pravnimi poklici, kar je pomembno za lažje reševanje konkretnih primerov v teku pred sodišči.

Kontaktne točke in člani EPM medsebojno komunicirajo pogosto in po potrebi, tako preko e-pošte, telefona in osebno ter se srečujejo na letnih srečanjih na nacionalni ravni.[1] Odločba Sveta dne 28. 5. 2001 (UL L 174 z dne 17. junija 2001) spremenjena z Odločbo št. 568/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 6. 2009 (UL L 168/2009 z dne 18. junija 2009).

[2] Odločba št. 568/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 6. 2009 (UL L 168/2009 z dne 18. junija 2009).

Zadnja posodobitev: 14/11/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.