Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

O sieti

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci (EJS) pôsobí v Slovinsku prostredníctvom troch kontaktných miest a 16 členov siete.

Kontaktnými miestami sú zamestnanci Ministerstva spravodlivosti Slovinskej republiky. Umožňuje to každodennú harmonizáciu a koordináciu práce kontaktných miest.

Okresné súdy, ktorých je v Slovinskej republike 11, sú oprávnené poskytovať medzinárodnú právnu pomoc v občianskych a obchodných veciach. S ohľadom na túto skutočnosť Slovinsko vymenovalo za člena EJS jedného zástupcu z každého okresného súdu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. d) rozhodnutia Rady z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci. Slovinsko ďalej vymenovalo dvoch špecializovaných členov siete (sudcov), ktorí sú spôsobilí v otázkach justičnej spolupráce v oblasti rodinných vecí. Jeden z týchto sudcov je zamestnaný na okresnom súde a druhý na ministerstve spravodlivosti.

Zmenou rozhodnutia Rady o vytvorení EJS z roku 2009 sa umožnila spolupráca s ostatnými právnickými profesiami. Od roku 2011 sú členmi siete aj Slovinská notárska komora (Notarska zbornica Republike Slovenije), Slovinská advokátska komora (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) a Slovinská komora exekútorov (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Účasť sudcov a iných právnických profesií na EJS je dôležitá na dosiahnutie cieľov EJS, pretože zabezpečuje priamu spoluprácu medzi sudcami a inými právnickými profesiami, ktorá má veľký význam pre plynulejšie riešenie konkrétnych prípadov na súdoch.

Kontaktné miesta a členovia EJS spolu komunikujú častejšie a vždy, keď je to potrebné, prostredníctvom e-mailov, telefónu a osobne a stretávajú sa na každoročných zasadnutiach na vnútroštátnej úrovni.

Posledná aktualizácia: 01/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.