O sieti

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Fungovanie EJS v Španielsku

V Španielsku podľa článku 33 zákona č. 16/2015 zo 7. júla 2015, ktorým sa upravuje postavenie španielskeho národného člena Eurojustu, konflikty jurisdikcií, siete medzinárodnej justičnej spolupráce a vysielanie zamestnancov ministerstva spravodlivosti do zahraničia, vymenovanie a ukončenie činnosti španielskych kontaktných bodov pre siete medzinárodnej justičnej spolupráce patrí podľa pravidiel, ktorými sa zriaďujú, do právomoci ministerstva spravodlivosti.

Vymenovaní sa musia vybrať spomedzi osôb s preukázanými skúsenosťami v oblasti medzinárodnej právnej spolupráce a s dobrou znalosťou angličtiny alebo francúzštiny podľa potreby a musí sa zabezpečiť aspoň zastúpenie súdnictva, prokuratúry (Ministerio Fiscal) a ministerstva spravodlivosti. Na tento účel je zodpovednosťou Generálnej rady súdnej moci (Consejo General del Poder Judicial) a generálneho prokurátora (Fiscal General del Estado) navrhnúť ministrovi spravodlivosti vymenovanie a ukončenie činnosti kontaktných bodov pre príslušné povolania. Postavenie kontaktného bodu sa skončí, hneď ako príslušná osoba prestane pracovať pre inštitúciu, ktorá navrhla jej vymenovanie. To sa musí oznámiť ministerstvu spravodlivosti, ktoré o tom musí informovať sekretariát Európskej justičnej siete.

Španielske kontaktné body pre siete medzinárodnej justičnej spolupráce sú aktívnymi sprostredkovateľmi, ktorých úlohou je zjednodušiť spoluprácu medzi súdnymi orgánmi v rôznych štátoch. Sú k dispozícii príslušným španielskym orgánom, ako aj všetkým ostatným kontaktným bodom, ktorým poskytujú právne a praktické informácie potrebné na zlepšenie justičnej spolupráce. Španielske kontaktné body musia každoročne zaslať štatistické údaje o svojej činnosti inštitúcii, ku ktorej patria.

Kontaktné body

V Španielsku sa kontaktné body siete nachádzajú na ministerstve spravodlivosti, v Generálnej rade súdnej moci a na generálnej prokuratúre (Fiscalía General del Estado). V súčasnosti existuje osem kontaktných bodov, ktoré sú rozdelené takto:

 • šesť kontaktných bodov vymenovaných ministerstvom spravodlivosti, z ktorých sú dva na generálnom podriaditeľstve pre medzinárodnú právnu spoluprácu (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) a štyria súdni zapisovatelia (Letrados de la Administración de la Justicia),
 • jeden kontaktný bod vymenovaný Generálnou radou súdnej moci,
 • jeden kontaktný bod vymenovaný generálnym prokurátorom.

Ústredný orgán

V Španielsku je ústredným orgánom v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach generálne riaditeľstvo ministerstva vnútra pre medzinárodnú právnu spoluprácu a ľudské práva (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos).

Styční sudcovia

Španielsko už má právne ustanovenie, v ktorom sa vyžaduje, aby sa poprední styční sudcovia členských štátov Európskej únie stali kontaktnými bodmi Európskej justičnej siete a pôsobili ako kontaktné miesta podľa článku 34 zákona č. 16/2015 zo 7. júla 2015. Postavenie kontaktných bodov sa skončí, keď sa skončí ich postavenie styčných sudcov. Španielsko vymenovalo styčných sudcov v týchto krajinách: v Spojenom kráľovstve a Írsku, Spojených štátoch amerických, Kanade, Maroku, Belgicku, Holandsku a Luxembursku.

Iné justičné alebo správne orgány, ktoré sú zodpovedné za justičnú spoluprácu

V Španielsku sú účinné tieto vnútorné mechanizmy zodpovedné za medzinárodnú právnu spoluprácu:

 • španielska justičná sieť pre medzinárodnú justičnú spoluprácu (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE) podliehajúca Generálnej rade súdnej moci, ktorej cieľom je pomáhať španielskym justičným orgánom, ktoré o to požiadajú v rámci žiadostí o justičnú spoluprácu vydaných alebo prijatých pri výkone ich justičných činností, a pomáhať ostatným členom sietí justičnej spolupráce. Členovia španielskej justičnej siete pre medzinárodnú justičnú spoluprácu môžu svoje členstvo v tejto sieti zlúčiť s ich členstvom v sieťach Európskej justičnej spolupráce. Španielski sudcovia španielskej justičnej siete pre medzinárodnú justičnú spoluprácu (občiansky senát) sú preto členmi Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach, čo pri plnení ich povinností uľahčuje styk s ich partnermi v iných krajinách, ktoré sú členmi siete,
 • sieť pre medzinárodnú právnu spoluprácu prokurátorov (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional) vytvorená v roku 2002 na každej generálnej prokuratúre na účely poskytovania služby vo veciach medzinárodnej právnej spolupráce,
 • prokurátori v tejto sieti, ktorí sú odborníkmi na medzinárodnú spoluprácu, pomáhajú nasmerovať a usmerňovať medzinárodnú justičnú pomoc a poskytujú ju rýchlo a efektívne,
 • sieť súdnych zapisovateľov (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) je vnútroštátna koordinačná štruktúra zriadená ministerstvom spravodlivosti v roku 2010. Vytvorili ju súdni zapisovatelia, ktorí sa špecializujú na medzinárodnú právnu spoluprácu, a poskytuje pomoc rôznym súdnym úradom (Oficinas Judiciales) pri riešení pochybností a otázok týkajúcich sa medzinárodnej právnej spolupráce.

Profesijné združenia

V Španielsku pôsobia tieto profesijné združenia zastupujúce príslušníkov právnických povolaní, ktoré priamo prispievajú k uplatňovaniu aktov Únie a medzinárodných právnych nástrojov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach:

 • Generálna rada notárov (Consejo General del Notariado),
 • Generálna rada španielskych advokátov (Consejo General de la Abogacía Española),
 • Združenie majetkových a obchodných zapisovateľov registrov v Španielsku (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España),
 • Generálna rada španielskych právnych zástupcov (Consejo General de Procuradores de España).

Informácie o sieti

Španielske ministerstvo spravodlivosti – v rámci poskytovania informácií o medzinárodnej právnej spolupráci a medzinárodnej justičnej pomoci – na svojom webovom sídle poskytuje odkaz na Európsku justičnú sieť v občianskych a obchodných veciach dostupný na adrese: Cooperación Jurídica Internacional (mjusticia.gob.es).

Generálna rada súdnej moci v Španielsku poskytuje informácie o Európskej justičnej sieti v občianskych a obchodných veciach na svojom webovom sídle https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, kde sú aj odkazy na Európsky justičný atlas v občianskych a obchodných veciach, ako aj na Európsky portál elektronickej justície.

Generálna prokuratúra poskytuje informácie o Európskej justičnej sieti v občianskych a obchodných veciach na svojom webovom sídle.

Posledná aktualizácia: 28/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.