O sieti

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Švédsko vymenovalo zamestnanca, ktorý pracuje na oddelení Ministerstva spravodlivosti pre procesné právo a justičné záležitosti, za kontaktnú osobu pre Európsku súdnu sieť v občianskoprávnych a obchodných veciach a zamestnanca, ktorý pracuje na oddelení Ministerstva spravodlivosti pre trestnú činnosť, za kontaktnú osobu pre portál elektronickej justície (e-Justice).

Švédskymi členmi siete sú Švédska národná správa súdov, Švédska advokátska komora, švédsky orgán presadzovania práva, švédska agentúra pre sociálne poistenie, úrad pre rodinné právo a podporu rodičov, švédsky úrad na podporu a odškodnenie obetí trestných činov, ako aj dva ústredné orgány (oddelenie Ministerstva spravodlivosti pre trestnoprávne veci a medzinárodnú justičnú spoluprácu a odbor Ministerstva zahraničných vecí pre konzulárne záležitosti a občianske právo).

Posledná aktualizácia: 12/12/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.