O mreži

Avstrija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Avstrija je v oddelku I 9 zveznega ministrstva za pravosodje (Bundesministerium für Justiz) vzpostavila osrednjo kontaktno točko, ki odgovarja na pravna vprašanja tujih kontaktnih točk, zastavljena prek mreže, opravlja različne usklajevalne in organizacijske naloge ter organizira in ureja avstrijske prispevke za informativne liste mreže, ki se objavijo na evropskem portalu e-pravosodje.

Poleg tega sta bila za območje pristojnosti vsakega od štirih višjih deželnih sodišč (Oberlandesgericht) kot kontaktni točki mreže imenovana po dva sodnika (za območje višjega deželnega sodišča na Dunaju in za območje višjega deželnega sodišča v Linzu po trije sodniki). Ti sodniki zagotavljajo pomoč in podporo tujim kontaktnim točkam in avstrijskim sodiščem v posameznih primerih čezmejnega pravosodnega sodelovanja (na primer pri težavah pri čezmejnem pridobivanju dokazov ali vročitvi pisanj). Tuje kontaktne točke bi se torej morale v takih primerih obrniti na krajevno pristojno sodniško kontaktno točko in ne na osrednjo kontaktno točko pri zveznem ministrstvu za pravosodje. Območje pristojnosti višjega deželnega sodišča na Dunaju zajema zvezne dežele Dunaj, Spodnjo Avstrijo in Gradiščansko, območje pristojnosti višjega deželnega sodišča v Linzu zvezni deželi Zgornjo Avstrijo in Salzburg, območje pristojnosti višjega deželnega sodišča v Innsbrucku zvezni deželi Tirolsko in Vorarlberg, višje deželno sodišče v Grazu pa je pristojno za zvezni deželi Štajersko in Koroško.

Imena in kontaktni podatki avstrijskih kontaktnih točk za EPM (in tudi iz drugih držav) so na voljo na naslednji povezavi: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do.

Fizične osebe/stranke v postopku ali njihovi pravni zastopniki se ne smejo neposredno obrniti na kontaktne točke mreže, lahko pa stik s kontaktno točko predlagajo sodniku, ki vodi postopek.

Avstrijska odvetniška zbornica (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) in avstrijska notarska zbornica (Österreichische Notariatskammer) sta od 1. januarja 2011 del EPM v civilnih zadevah, vendar v skladu z Odločbo 2001/470/ES z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi EPM, kakor je bila spremenjena z Odločbo 568/2009/ES z dne 18. junija 2009, nista pristojni za obravnavo posameznih zadev.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Wollzeile 1-3
Telefon: +43/1/535-1275, telefaks: +43/1/535-1275-13
E-naslov: rechtsanwaelte@oerak.at
Jeziki: nemščina in angleščina

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Telefon: +43/1/402 45 09 0, telefaks: +43/1/406 34 75
E-naslov: kammer@notar.or.at
Jeziki: nemščina, francoščina in angleščina

Zadnja posodobitev: 26/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.