O mreži

Bolgarija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Nacionalna pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah

Pravni okvir nacionalne pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah v Republiki Bolgariji (nacionalna mreža) je določen v njenih operativnih pravilih (Pravila za deynostta), ki jih je vrhovni sodni svet (Vissh sadeben savet) sprejel s sklepom z dne 13. marca 2018, ki je nadomestil pravila, sprejeta s sklepom z dne 11. decembra 2014 in spremenjena s sklepom z dne 19. marca 2015.

Namen nacionalne mreže je pravosodnim organom zagotoviti potrebno pomoč pri učinkoviti pripravi, pošiljanju in izvrševanju zaprosil za pravno pomoč, zbiranju in hrambi statističnih podatkov o mednarodnem pravnem sodelovanju sodišč v Bolgariji ter sodelovanju s kontaktnimi točkami Evropske pravosodne mreže in drugimi podobnimi institucijami.

Senat sodnikov (Sadiyska kolegiya) vrhovnega sodnega sveta je odgovoren za delovanje nacionalne mreže, za sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih ter sodelovanje z vsemi nacionalnimi ali mednarodnimi institucijami, organizacijami in subjekti, ki izvajajo funkcije na področju mednarodne pravne pomoči. Direktorat za mednarodne odnose in protokol (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) vrhovnega sodnega sveta pomaga pri izmenjavi informacij med člani mreže, nacionalnimi kontaktnimi točkami in senatom sodnikov ter jo usklajuje. Senat sodnikov prek odbora za ocenjevanje in konkurenco (Komisiya po atestiraneto i konkursite) zagotavlja metodološke smernice in usklajevanje delovanja nacionalne mreže.

Dopolnitev

Kandidati za člane nacionalne mreže morajo biti sodniki okrajnega in okrožnega sodišča ali pritožbenega sodišča, ki izpolnjujejo določena merila glede poklicnega ugleda in moralne integritete, znanja tujih jezikov itd. Po natečaju za zaposlitev se sodniki državne mreže imenujejo s sklepom senata sodnikov vrhovnega sodnega sveta za petletno obdobje. Nacionalna mreža vključuje do sedem sodnikov vsakega pritožbenega okrožja in do 15 sodnikov pritožbenega okrožja Sofia. V primerih, ki so za to izrecno predvideni, članstvo v mreži preneha z obrazloženo odločbo senata sodnikov vrhovnega sodnega sveta, ki jo predlaga odbor za ocenjevanje in konkurenco.

Kontaktne točke

Senat sodnikov vrhovnega sodnega sveta na predlog odbora za ocenjevanje in konkurenco med člani mreže imenuje kontaktne točke: eno kontaktno točko za civilne zadeve in eno kontaktno točko za gospodarske zadeve za petletno obdobje.

Funkcije

– Člani nacionalne mreže pomagajo nacionalnim kontaktnim točkam, ki so del Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah ali drugih mednarodnih mrež za pravno sodelovanje, in nacionalnim sodnikom pri opravljanju nalog v mednarodnem pravnem sodelovanju.

– V okviru te pomoči morajo člani nacionalne mreže obveščati, svetovati, usklajevati, če je potrebno, in izvajati druge dejavnosti za omogočanje mednarodnega pravnega sodelovanja v skladu s pristojnostjo ustreznih pravosodnih organov v Bolgariji. Člani nacionalne mreže morajo v skladu z mednarodno in evropsko zakonodajo zagotoviti pomoč na zahtevo vsakega nacionalnega sodnika, tožilca, preiskovalnega sodnika ali pooblaščenega predstavnika centralnega nacionalnega organa.

– Člani nacionalne mreže omogočajo organizacijo usposabljanja na področju mednarodnega pravnega sodelovanja, ki poteka v okrožju, kjer opravljajo svoje naloge.

– Člani nacionalne mreže sodnikom pomagajo pri opravljanju nalog v mednarodnem pravnem sodelovanju v ustreznem pritožbenem okrožju, za katerega so odgovorni.

– Člani nacionalne mreže izvajajo študije evropske in nacionalne sodne prakse ter vmesne spremembe pri sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah ter te študije popularizirajo in širijo.

– Člani nacionalne mreže pripravijo četrtletne izjave o dejavnostih za zadevno pritožbeno okrožje v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti in mednarodnega prava ter mednarodnim pravnim sodelovanjem, pri čemer te izjave pošljejo v posodobljeno zbirko podatkov vrhovnega sodnega sveta, ki se redno dopolnjuje, ter nacionalnim kontaktnim točkam zagotovijo elektronsko različico sodnih aktov v civilnih in gospodarskih zadevah, ki jih predložijo sodišča v zadevnem pritožbenem okrožju, ki uporabljajo pravo EU, da se tako lahko vzdržuje potrebna zbirka podatkov.

– Opravljajo tudi dodatne naloge, ki jih določi senat sodnikov vrhovnega sodnega sveta, če je treba zagotoviti informacije, izvesti študijo, organizirati usposabljanje ali izvesti drugo dejavnost v zvezi z mednarodnim pravnim sodelovanjem.

– Člani nacionalne mreže vodijo posodobljeno zbirko kontaktnih podatkov (e-naslovi, drugi naslovi za korespondenco, telefonske številke) ter zbirko podatkov o sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije, ki je objavljena na spletišču vrhovnega sodnega sveta v oddelku Pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah.

– Vsak član nacionalne mreže opravlja svoje funkcije v ustreznem pritožbenem okrožju.

– Člani nacionalne mreže se udeležijo letnega srečanja, ki poteka februarja in na katerem se sprejme poročilo o dejavnosti mreže za preteklo koledarsko leto; poročilo o dejavnostih pripravi nacionalna kontaktna točka na podlagi letnih poročil o dejavnostih, ki jih člani predložijo do 15. januarja.

– Po udeležbi na rednih sestankih kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah udeleženci senatu sodnikov vrhovnega sodnega sveta predložijo poročilo, ki se objavi na spletišču vrhovnega sodnega sveta pod oddelkom Mednarodno sodelovanje, Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah, da se tako zagotovi objava njihovih dejavnosti.

Zadnja posodobitev: 10/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.