Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

O mreži

Anglija in Wales
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Kontaktne točke

Za vsako od štirih pravnih jurisdikcij Združenega kraljestva obstaja ena kontaktna točka. Ker je vsaka jurisdikcija ločena, se delo teh kontaktnih točk ne prekriva, vsaka pa je v okviru svoje jurisdikcije izključno pristojna za mrežo. Poizvedbe v okviru EPM bi morale biti naslovljene na ustrezno kontaktno točko za zadevno jurisdikcijo.

Kontaktna točka za Anglijo in Wales deluje v okviru ministrstva za pravosodje v Londonu. Pri opravljanju nalog v zvezi z mrežo ji pomaga en član osebja, obrne pa se lahko tudi na številne druge sodelavce. Delo mreže je povezano z drugimi nalogami.

Delovanje EPM v Angliji in Walesu

V Angliji in Walesu ni formalne nacionalne mreže. Vendar se je znotraj ministrstva za pravosodje oblikovala mreža strokovnjakov za posamezna področja politike, na katere se lahko kontaktna točka obrne, da bi dobila odgovore na postavljena vprašanja.

Vzpostavljeni so bili tudi stiki na drugih ustreznih ministrstvih, na katere se lahko kontaktna točka obrne za nasvet ali odgovore na poizvedbe, ki spadajo v pristojnosti navedenega ministrstva. Kontaktna točka tesno sodeluje tudi z drugimi osebami, ki spadajo v razširjeno mrežo za Anglijo in Wales, vključno s sodniki, ki so specializirani za določena pravna področja ali so pristojni za mednarodno sodelovanje, zlasti z glavnim sodnikom (judicial Head) za mednarodno družinsko pravo in višjim sodnikom (Senior Master), pristojnim za predpise o vročanju in pridobivanju dokazov.

Vsi člani razširjene mreže in neformalne medministrske mreže so dosegljivi po elektronski pošti. Osebe v okviru ministrstva za pravosodje in sodne službe Njenega veličanstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) imajo dostop do intraneta, ki se lahko uporablja za razširjanje informacij o mreži, po elektronski pošti pa so dosegljivi tudi sodniki. Informacije o mreži so na voljo tudi na intranetu sodstva za Anglijo in Wales.

Zagotavljata, da se pred pomembnimi sestanki mreže izvede posvetovanje z ustreznimi strokovnjaki s področja politike, uprave ali pravosodja ter da se ustrezno razširijo zapisniki s sestankov in zapisi o relevantnih ukrepih.

Kontaktna točka se udeležuje sestankov Odbora za mednarodno družinsko pravo, ki ga sestavljajo višji družinski sodniki, odvetniki, akademiki in ustrezni osrednji organi za Anglijo in Wales. Odbor se sestaja štirikrat na leto in si med drugim izmenja informacije o nedavno sprejeti zakonodaji EU in dejavnostih mreže. Kontaktna točka se je udeležila tudi nekaterih sestankov posvetovalnega odbora lorda kanclerja (Lord Chancellor) za mednarodno zasebno pravo. Ta odbor sestavljajo višji sodniki in akademiki ter svetuje ministrstvu za pravosodje o predlogih EU na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah.

Kontaktna točka ima redne stike tudi z odvetniškima združenjema Anglije in Walesa (Bar Council in Law Society of England and Wales), tj. organoma, ki zastopata odvetnike oziroma pravne svetovalce, ter s predstavnikom Združenega kraljestva v mreži evropskih potrošniških centrov (ECC-Net), ki je pristojen za vse jurisdikcije Združenega kraljestva. Potekali so tudi sestanki s kontaktno točko mreže SOLVIT v Združenem kraljestvu.

Zagotavljanje informacij

V Angliji in Walesu ni nacionalnega spletišča za EPM. Informacije so na voljo prek drugih obstoječih spletnih mest, vključno z zgoraj omenjenim intranetom sodstva. Vendar kontaktna točka pri zagotavljanju različnih virov informacij sodeluje z drugimi; na primer, na spletišču sodne službe Njenega veličanstva so objavljena navodila državljanom o tem, kako sprožiti čezmejni spor ali se odzvati nanj, zlasti v zvezi z uredbami o evropskem nalogu za izvršbo, evropskem plačilnem nalogu in evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. Sodelovala je tudi z mrežo ECC-Net v Združenem kraljestvu, na podlagi česar je nastal vodnik po uredbi o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. Za ozaveščanje o EPM in straneh portala e-pravosodje se izkoristijo možnosti na zadevnih sestankih in konferencah ter v zadevnih publikacijah.

Zadnja posodobitev: 02/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.