Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

O mreži

Estonija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Nacionalni kontaktni točki mreže sta svetovalca na oddelku za mednarodno pravosodno sodelovanje na ministrstvu za pravosodje, ki opravljata tudi naloge predstavnika osrednjega organa. Glavne naloge kontaktnih točk so naslednje:

 • zagotavljanje, da lokalni pravosodni organi prejmejo splošne informacije o instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah;
 • zagotavljanje, da druge kontaktne točke in organi ter lokalni pravosodni organi v njeni državi članici prejmejo vse informacije, ki so potrebne za dobro pravosodno sodelovanje med državami članicami, z namenom pomoči pri pripravi zaprosil za pravosodno sodelovanje in pri vzpostavljanju najprimernejših neposrednih stikov;
 • zagotavljanje vseh potrebnih informacij, da se olajša uporaba prava druge države članice, ki se uporablja v skladu z instrumentom Skupnosti ali mednarodnim instrumentom;
 • iskanje rešitev za težave, ki se lahko pojavijo v zvezi z zaprosilom za pravosodno sodelovanje;
 • olajševanje usklajevanja obdelave zaprosil za pravosodno sodelovanje v zadevni državi članici, predvsem kadar je treba več zaprosil pravosodnih organov tiste države članice izvršiti v drugi državi članici;
 • prispevanje k splošnemu obveščanju javnosti prek spletnega mesta mreže o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah v Evropski uniji, ustreznih instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih ter notranjem pravu držav članic, zlasti glede dostopa do sodnega varstva;
 • sodelovanje pri organizaciji sestankov mreže in udeležba na teh sestankih;
 • pomoč pri pripravi in posodabljanju informacij za javnost;
 • usklajevanje med člani mreže na nacionalni ravni;
 • priprava dveletnega poročila o svojih dejavnostih, po potrebi vključno z najboljšo prakso v mreži, predložitev tega poročila na sestanku članov mreže ter namenjanje posebne pozornosti morebitnim izboljšavam v mreži.

Sodnik za zvezo pri mreži je sodnik z okrajnega sodišča v Harjuju, ki Estonijo predstavlja tudi v mreži sodnikov, ki jo je ustanovila Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu. Naloga sodnika za zvezo je svetovati sodnim uradnikom na področju civilnega in gospodarskega prava Evropske unije ter z mrežo deliti izkušnje v zvezi z uporabo različne zakonodaje.

V letu 2011 sta z začetkom veljavnosti druge odločbe o Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah (EPM v civilnih zadevah), ki je razširila dejavnosti mreže na strokovna združenja, člana EPM v civilnih zadevah v Estoniji postala naslednja organa:

 • estonska zbornica sodnih izvršiteljev in stečajnih upraviteljev, ki predstavlja sodne izvršitelje in stečajne upravitelje;
 • estonsko združenje odvetnikov, ki predstavlja odvetnike in notarje.

Zbornico sodnih izvršiteljev in stečajnih upraviteljev na sestankih predstavljajo različni predstavniki poklicnih in strokovnih organov, estonsko združenje odvetnikov pa običajno predstavlja njegov direktor. Strokovna združenja so odgovorna za:

 • izmenjavo izkušenj in informacij glede učinkovite uporabe instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v praksi;
 • sodelovanje pri pripravi in posodabljanju informativnih listov;
 • udeležbo strokovnih združenj na sestankih.

Odvisno od obravnavane teme kontaktni točki na sestanke mreže povabita tudi druge nacionalne strokovnjake, da predstavijo svoje izkušnje. Tako so se sestankov mreže udeležili na primer številni drugi sodniki poleg sodnika za zvezo, predstavniki drugih ministrstev in notarske zbornice, svetovalci vrhovnega sodišča, predstavniki odbora za varstvo potrošnikov, profesorji Univerze v Tartuju itd.

Zadnja posodobitev: 29/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.