Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

O mreži

Estonija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Nacionalni kontaktni točki mreže sta svetovalca na oddelku za mednarodno pravosodno sodelovanje pri ministrstvu za pravosodje, ki opravljata tudi naloge predstavnika osrednjega organa. Glavne naloge kontaktnih točk so naslednje:

 • zagotavljanje, da lokalni pravosodni organi prejmejo splošne informacije o instrumentih EU in mednarodnih instrumentih na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah;
 • zagotavljanje, da druge kontaktne točke in organi ter lokalni pravosodni organi države članice prejmejo vse informacije, ki so potrebne za dobro pravosodno sodelovanje med državami članicami, z namenom pomoči pri pripravi zaprosil za pravosodno sodelovanje in pri vzpostavljanju najprimernejših neposrednih stikov;
 • zagotavljanje vseh potrebnih informacij, da se olajša uporaba prava druge države članice, ki se uporablja v skladu z instrumentom EU ali mednarodnim instrumentom;
 • iskanje rešitev za težave, ki se lahko pojavijo v zvezi z zaprosilom za pravosodno sodelovanje;
 • olajševanje usklajevanja obdelave zaprosil za pravosodno sodelovanje v zadevni državi članici, predvsem kadar je treba več zaprosil pravosodnih organov tiste države članice izvršiti v drugi državi članici;
 • prispevanje k splošnemu obveščanju javnosti prek spletnega mesta mreže o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah v Evropski uniji, ustreznih instrumentih EU in mednarodnih instrumentih ter notranjem pravu držav članic, zlasti glede dostopa do sodnega varstva;
 • sodelovanje pri organizaciji sestankov mreže in udeležba na teh sestankih;
 • pomoč pri pripravi in posodabljanju informacij za javnost;
 • usklajevanje med člani mreže na nacionalni ravni;
 • priprava polletnega poročila o svojih dejavnostih, po potrebi vključno z dobro prakso v mreži, predložitev tega poročila na sestanku članov mreže ter namenjanje posebne pozornosti morebitnim izboljšavam v mreži.

Sodnik za zvezo pri mreži je sodnik z okrajnega sodišča v Viruju, ki Estonijo predstavlja tudi v mreži sodišč, ki jo je ustanovila Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu. Naloga sodnika za zvezo je svetovati sodnim uradnikom na področju civilnega in gospodarskega prava Evropske unije ter z mrežo deliti svoje izkušnje v zvezi z uporabo različne zakonodaje.

V letu 2011 sta z začetkom veljavnosti druge odločbe o Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah, na podlagi katere so bila med dejavnosti mreže vključena tudi strokovna združenja, člana navedene mreže v Estoniji postala naslednja organa:

 • estonska zbornica sodnih izvršiteljev in stečajnih upraviteljev, ki predstavlja sodne izvršitelje in stečajne upravitelje;
 • estonsko združenje odvetnikov, ki predstavlja odvetnike in notarje.

Zbornico sodnih izvršiteljev in stečajnih upraviteljev na sestankih predstavljajo različni predstavniki poklicnih in strokovnih organov, odvisno od obravnavane teme, leta 2022 pa je bila določena posebna kontaktna točka.

Estonsko združenje odvetnikov predstavlja njegov direktor.

Predstavniki strokovnih združenj so odgovorni za:

 • izmenjavo izkušenj in informacij glede učinkovite uporabe instrumentov EU in mednarodnih instrumentov v praksi;
 • sodelovanje pri pripravi in posodabljanju informativnih listov;
 • udeležbo strokovnih združenj na sestankih.

Odvisno od obravnavane teme kontaktni točki na sestanke mreže povabita tudi druge nacionalne strokovnjake, da predstavijo svoje izkušnje. Tako so se sestankov mreže udeležili na primer številni drugi sodniki poleg sodnika za zvezo, predstavniki drugih ministrstev in notarske zbornice, svetovalci vrhovnega sodišča, predstavniki odbora za varstvo potrošnikov, profesorji Univerze v Tartuju itd.

Zadnja posodobitev: 25/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.