O mreži

Finska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Kontaktni točki na Finskem

Kontaktni točki na Finskem sta imenovana uradnika, ki delata v enoti za mednarodno pravno pomoč na ministrstvu za pravosodje. Kontaktna točka je del enote, ki deluje kot osrednji organ za več uredb EU in mednarodnih sporazumov na področju civilnega in kazenskega prava. Poleg mreženja kontaktna točka opravlja naloge osrednjega organa in sodeluje na področju civilnega prava.

Kontaktna točka ima poseben elektronski naslov za sodišča in druge pravne in upravne organe, vključene v pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah, ki potrebujejo praktično pomoč pri reševanju težav v zvezi s čezmejnimi zadevami.

Kontaktna točka dejavno sodeluje z nacionalnimi pravosodnimi organi, odvetniki in drugimi pravnimi strokovnjaki. Naloge kontaktne točke vključujejo razširjanje informacij o pravnih določbah civilnega in gospodarskega prava EU in njihovem izvajanju v praksi ter zagotavljanje usposabljanja glede povezanih vprašanj. Kontaktna točka prav tako pomaga nacionalnim pravosodnim organom pri reševanju težav, povezanih s čezmejnimi zaprosili za pomoč, in je dejavno vključena v ustrezne mreže in delovne skupine.

Finska odvetniška zbornica je bila imenovana za članico mreže v skladu s členom 2(1)(e) sklepa o ustanovitvi.

Poleg kontaktne točke in finske odvetniške zbornice pri delu mreže sodelujejo tudi člani finske mreže za civilno pravo (glej spodaj).

Finska nacionalna mreža za čezmejne civilne zadeve

Finska nacionalna mreža za čezmejne civilne zadeve je bila ustanovljena leta 2016.

Delo nacionalne mreže obsega med drugim izmenjavo znanja in zagotavljanje pretoka informacij o zakonodaji EU na področju civilnega prava in s tem povezanih virov informacij med evropsko mrežo za civilno pravo in finskimi sodnimi organi ter drugimi pravnimi strokovnjaki.

V nacionalno mrežo so bili imenovani predstavniki okrožnih sodišč, pritožbenih sodišč, izvršilnih organov, organa za pravno pomoč, finske odvetniške zbornice in ministrstva za pravosodje. Delo mreže usklajuje kontaktna točka mreže na Finskem.

Nacionalna mreža se sestane dvakrat letno. Predstavniki nacionalne mreže sodelujejo tudi na sestankih in pri delu evropske mreže za civilno pravo.

Zadnja posodobitev: 15/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.