Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

O mreži

Francija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

V Franciji Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah sestavljajo sodniki, odvetniki (avocats), notarji in sodni izvršitelji (huissiers de justice). Vendar je mreža odprta za predstavnike vseh pravniških poklicev, ki jih to zanima, zlasti če sodelujejo pri izvajanju prava Unije v civilnih in gospodarskih zadevah (sodni tajniki (greffiers), vodje sodnih tajništev (directeurs des services des greffes), sodniki in sodni tajniki gospodarskih sodišč).

Od ustanovitve mreže je bil francoska kontaktna točka vedno sodnik, ki dela na oddelku za civilne zadeve na ministrstvu za pravosodje. Natančneje, ta sodnik dela na ministrstvu za medsebojno pomoč, mednarodno zasebno pravo in pravo EU (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE), ki je bil imenovan za osrednji organ za izvajanje številnih instrumentov mednarodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah. Kontaktna točka lahko francoskim strokovnim delavcem in članom mreže iz drugih držav članic EU zagotovi praktično strokovno znanje na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah ter pomoč pri reševanju ovir v čezmejnih zadevah.

Francoska mreža je organizirana na nacionalni in lokalni ravni. Tako je na vsakem francoskem pritožbenem sodišču (Cour d’appel) in na kasacijskem sodišču (Cour de cassation) imenovan „sodnik referent“ (magistrat référent). Njegova naloga je, da na lokalni ravni prispeva k sodelovanju ter sodnike obvešča o izvajanju orodij za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah in zlasti o pravu Unije. Referenti pritožbenih sodišč in kasacijskega sodišča lahko na težave pri izvajanju evropske zakonodaje opozorijo tudi nacionalno kontaktno točko. Nacionalna kontaktna točka posreduje informacije o teh težavah sekretariatu mreže pri Evropski komisiji.

Druge skupine poklicev so prav tako člani in sodelujejo pri dejavnostih mreže prek svojega nacionalnega predstavniškega organa:

—         sodne izvršitelje (huissiers de justice) zastopa državna zbornica sodnih izvršiteljev (Chambre nationale des commissaires de justice – CNCJ),

—          odvetnike zastopata nacionalni svet odvetniških zbornic (Conseil national des barreaux – CNB) in njegova delegacija v Bruslju, tj. delegacija francoskih odvetniških zbornic (Délégation des barreaux de France – DBF). Zavihek o Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah na spletišču DBF vsebuje vse informacije o dejavnostih mreže odvetnikov v Franciji,

—         notarje zastopa višji notarski svet (Conseil supérieur du notariat – CSN).

Mrežo sestavljajo tudi francoski sodniki za zvezo, ki delujejo v državah članicah EU, ter osrednji organi, imenovani za izvajanje instrumentov sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah (na primer služba za izterjavo preživninskih zahtevkov na ministrstvu za evropske in zunanje zadeve).

V okviru projekta CLUE o poznavanju zakonodaje EU (Connaître la législation de l’Union européenne), ki se financira iz programa Evropske komisije za pravosodje, so se izvedli številni ukrepi za ozaveščanje o Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah v Franciji.

V zadnjih letih je projekt CLUE I omogočil: povečanje prepoznavnosti pravosodnega sodelovanja in orodij prava EU (z razširjanjem mesečnega biltena, videoposnetka o mreži in namenske spletne strani na intranetu ministrstva) ter tudi spodbujanje izmenjave dobrih praks med strokovnimi delavci (s seminarji za usposabljanje o mednarodnem zasebnem družinskem pravu in praktičnim vodnikom za referente pritožbenih sodišč). Cilj novega projekta CLUE II, ki se je začel februarja 2021, je na podoben način nadaljevati z dodatnimi ambicijami (več seminarjev, več tematik, več orodij za razširjanje prava EU) in željo po izmenjavi dobrih praks z drugimi nacionalnimi mrežami.

Enkrat na leto okrog evropskega dneva pravosodja se vsi člani francoske mreže srečajo v Parizu in pregledajo dejavnosti mreže ter razpravljajo o tekočih zadevah na področju prava Unije v civilnih in gospodarskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 16/02/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.