Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

O mreži

Nemčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Zaradi federalistične strukture v Nemčiji poleg zvezne kontaktne točke za Evropsko pravosodno mrežo (EPM) v vsaki zvezni deželi obstaja deželna kontaktna točka. Zvezna kontaktna točka je na sedežu Zveznega urada za pravosodje (Bundesamt für Justiz). Odvisno od organizacijske strukture posamezne zvezne dežele so deželne kontaktne točke bodisi pri sodišču (Bavarska – Višje deželno sodišče v Münchnu (Oberlandesgericht München), Bremen – Deželno sodišče v Bremnu (Landgericht Bremen), Hamburg – Okrajno sodišče v Hamburgu (Amtsgericht Hamburg), Hessen – Višje deželno sodišče v Frankfurtu na Majni (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Spodnja Saška – Višje deželno sodišče v Celleu (Oberlandesgericht Celle), Severno Porenje-Vestfalija – Višje deželno sodišče v Düsseldorfu (Oberlandesgericht Düsseldorf) in Saška – Višje deželno sodišče v Dresdnu (Oberlandesgericht Dresden)) bodisi pri deželnem ministrstvu za pravosodje (Landesjustizministerium). V Nemčiji je torej skupno 17 kontaktnih točk EPM. Zvezna kontaktna točka odgovarja na zaprosila, usklajuje nacionalno mrežo in organizira dogodke, kot so Evropski dan pravosodja in sestanki članov nemške EPM.

Naloge so interno razdeljene med deželnimi kontaktnimi točkami in zvezno kontaktno točko. Zvezna kontaktna točka odgovarja na vse poizvedbe o nemškem civilnem ali gospodarskem pravu in organizaciji sodišč. Poizvedbe, ki se nanašajo na konkreten postopek, pa obravnava kontaktna točka v zvezni deželi, v kateri poteka sodni postopek. Vendar imajo vse nemške kontaktne točke enakovreden status, kar pomeni, da se je mogoče za vse vrste poizvedb obrniti na katero koli od 17 kontaktnih točk, v posameznih primerih pa pomoč v zvezi s konkretnimi postopki zagotavlja tudi zvezna kontaktna točka. S to interno razdelitvijo nalog je zagotovljeno, da poizvedbo obravnava najustreznejša kontaktna točka.

Poleg kontaktnih točk so sodiščem v Nemčiji na področju, ki ga zajema Uredba (ES) št. 2201/2003 (uredba Bruselj IIa), na voljo štirje sodniki, katerih pristojnosti so prav tako interno razdeljene med zveznimi deželami. Zunanje poizvedbe se lahko pošljejo kateremu koli od štirih sodnikov. Po potrebi se zadeva takoj posreduje pristojnemu sodniku, pri čemer se poleg interne razdelitve nalog upoštevajo tudi znanje jezikov, posebne kompetence in povezanost s posamezno zadevo.

Poleg tega je za nemško-francosko pravno pomoč pristojna nemška uradnica za zvezo na francoskem ministrstvu za pravosodje. Nanjo se je mogoče obrniti – poleg poti prek kontaktnih točk –, če pride do težav v zvezi s francoskimi zaprosili za pravno pomoč ali če je treba ugotoviti vsebino francoskega prava.

V skladu s členom 2(1)(e) Odločbe Sveta 2001/470/ES z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo št. 568/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembah Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, je Nemčija za člane EPM imenovala Zvezno odvetniško zbornico (Bundesrechtsanwaltskammer), Zvezno notarsko zbornico (Bundesnotarkammer), Zbornico odvetnikov za patentno pravo (Patentanwaltskammer), Nemško združenje odvetnikov (Deutscher Anwaltverein), Zvezo nemških sodnih izvršiteljev (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.), leta 2014 pa Zvezo nemških sodnih uradnikov (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Ostali člani EPM v Nemčiji so osrednji organi, predvideni v Uredbi (ES) št. 1393/2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (uredba o vročanju pisanj) ter Uredbi (ES) št. 1206/2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (uredba o pridobivanju dokazov). Ti osrednji organi in deželne pravosodne uprave zagotavljajo sodiščem informacije na področju pravne pomoči v civilnih zadevah, ukrepe usposabljanja ter podporo pri vročanju listin in pridobivanju dokazov v čezmejnih zadevah. Poleg tega sta člana EPM tudi osrednji organ v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo (uredba Bruselj IIa) in osrednji organ v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (uredba o preživninskih obveznostih).

Dodatne informacije o EPM v Nemčiji in kontaktnih osebah so na voljo na spletišču Zveznega urada za pravosodje: http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh.

Zadnja posodobitev: 20/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.