O mreži

Grčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Sestava mreže

Število kontaktnih točk: Imenovanih je bilo dvaindvajset kontaktnih točk. Med njimi je 19 sodnikov, ki so del nacionalne mreže in hkrati opravljajo svoje sodniške naloge. Tri kontaktne točke so uradniki z ministrstva za pravosodje, preglednost in človekove pravice, natančneje iz oddelka za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, ki deluje kot osrednji organ za namene Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo (Bruselj IIa) (ki dopolnjuje Haaško konvencijo iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok), Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 (preživninske obveznosti) in Direktive 2003/8/ES (pravna pomoč) ter tudi kot osrednji organ za namene Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 (pridobivanje dokazov) in Uredbe Sveta (ES) št. 1393/2007 (vročanje sodnih in izvensodnih pisanj).

Nacionalna mreža: Vzpostavljena je bila neformalna nacionalna mreža s centralizirano strukturo, katere glavni sestavni deli so osrednji organ, sodniki iz Aten in trije predstavniki pravniških poklicev (združenj odvetnikov, sodnih izvršiteljev in notarjev). Oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah je odgovoren za spremljanje dela Evropske pravosodne mreže (EPM) ter usklajevanje dela kontaktnih točk na nacionalni ravni v zvezi z obveznostmi Grčije v okviru EPM in vsebino, objavljeno na portalu EU e-pravosodje. Nacionalne kontaktne točke mreže prispevajo k dopolnjevanju informativnih pregledov, posodabljanju uradnih obvestil Grčije o zakonodaji EU v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah, izpolnjevanju vprašalnikov EPM ali drugih organov EU in k odgovarjanju na vprašanja drugih kontaktnih točk ali organov EU, ki se nanašajo predvsem na izvajanje zakonodaje EU v Grčiji.

Nacionalne kontaktne točke se redno sestajajo, običajno dvakrat do štirikrat letno, sestanke pa usklajuje oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah. Sestanki so namenjeni izmenjavi mnenj, izkušenj in informacij. Na dnevnem redu so predvsem teme, obravnavane na sestankih EPM na evropski ravni, vprašanja, ki se lahko pojavijo pri izvajanju zakonodaje EU (uredb in direktiv) na nacionalni ravni, ter obveznosti Grčije v okviru EPM in portala e-pravosodje, kot je navedeno zgoraj.

Razširjanje informacij javnosti

Spletišče ministrstva za pravosodje, preglednost in človekove pravice vključuje posebno sklicevanje na EPM. Trenutno se spletišče posodablja, da bo zagotavljalo popoln in jasen opis vloge in koristi EPM v zvezi z zakonodajo EU o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah.

Na nacionalni ravni se informacije o zakonodaji EU o civilnih in gospodarskih zadevah razširjajo z razdeljevanjem tiskanega gradiva EPM ter organiziranjem seminarjev in enodnevnih dogodkov v Atenah in drugih grških mestih, na katerih se obravnavajo evropske zakonodajne spremembe na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah ter njihov vpliv na nacionalni ravni (člani nacionalne mreže včasih sodelujejo kot osrednji govorniki). Ti dogodki potekajo pod okriljem ministrstva za pravosodje, pa tudi odvetniških zbornic iz vse države, nacionalne šole za sodnike, državnega pravnega sveta, združenj za civilno pravo in gospodarsko pravo itd.

Poleg tega je enodnevni dogodek z naslovom Evropski dan pravosodja namenjen spodbuditvi evropskih pravnih strokovnjakov k ukrepanju in vzpostavitvi dialoga o napredku zakonodajnih pobud EU; v zadnjih letih je bil pod okriljem ministrstva za pravosodje, preglednost in človekove pravice organiziran skoraj vsako leto.

Zadnja posodobitev: 11/12/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.