O mreži

Madžarska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Na Madžarskem kot kontaktna točka deluje Oddelek za mednarodno zasebno pravo pri Ministrstvu za pravosodje (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya). Več uradnikov poleg drugih nalog izvaja s tem povezane naloge.

Člana mreže sta osrednja organa, tj. Ministrstvo za pravosodje (Oddelek za mednarodno zasebno pravo) in Ministrstvo za človeške vire (Emberi Erőforrások Minisztériuma). Člani mreže so tudi nacionalni sodni urad (Országos Bírósági Hivatal) kot drug pravosodni organ ter naslednja poklicna združenja: madžarska notarska zbornica (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), madžarska odvetniška zbornica (Magyar Ügyvédi Kamara) in madžarska zbornica sodnih izvršiteljev (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara). Predstavniki članov se redno udeležujejo sestankov mreže, in sicer glede na njihov dnevni red.

Madžarska nima formalne nacionalne mreže, v katero bi bili vključeni madžarski člani mreže. Sodelovanje med člani poteka po potrebi na ad hoc podlagi.

Viri, ki vsebujejo praktične informacije o pravosodnem sodelovanju v civilnih zadevah v EU in s tretjimi državami, ki jih je zbral Oddelek za mednarodno zasebno pravo pri Ministrstvu za pravosodje, so na voljo tukaj.

Zadnja posodobitev: 12/12/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.