Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

O mreži

Italija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Italijanska pravosodna mreža ima sedež na italijanskem ministrstvu za pravosodje, v Uradu za mednarodno pravosodno sodelovanje Oddelka za pravosodne zadeve na Generalnem direktoratu za mednarodne zadeve in pravosodno sodelovanje.

Trenutno obstaja pet kontaktnih točk.

Kontaktne točke so v stalnem stiku z drugimi člani mreže, s katerimi sodelujejo pri obdelavi zaprosil za sodelovanje ali pri pripravi praktičnih informativnih listov za objavo na portalu e-pravosodje.

Drugi člani italijanske mreže so:

— Oddelek za obravnavo mladoletnikov in izvrševanje skupnostnih sankcij (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità),

— Generalni direktorat za avtomatizirane informacijske sisteme (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, kontaktna točka za portal e-pravosodje),

— osrednji organ za vročanje sodnih pisanj,

— nacionalna odvetniška zbornica (Consiglio Nationale Forense) in

— italijanski notarski svet (Consiglio Italiano del Notariato).

Kontaktne točke EPM so povezane tudi s/z:

— sodno akademijo (Scuola Superiore della Magistratura),

— italijansko podružnico Mreže evropskih potrošniških centrov (ECC Net),

— strukturo informacijskega sistema za notranji trg v Italiji in

— Pietrom Franzina, profesorjem mednarodnega zasebnega prava na katoliški univerzi Università Cattolica del Sacro Cuore, ki kontaktnim točkam zagotavlja strokovno svetovanje.

Italijanski člani mreže se praviloma sestajajo enkrat letno.

Kontaktne točke nudijo pomoč sodiščem in sodnim uradnikom, ki obravnavajo čezmejna vprašanja.

Vse publikacije, ki jih pošlje Komisija (brošure, povzetki informacij itd.), se razdelijo sodiščem, sodnim uradnikom in zadevnim strankam.

Kontaktne točke občasno sprejmejo delegacije iz drugih držav članic, ki so v okviru izobraževanja v pravosodju na obisku v Italiji.

Mreža je omenjena na spletišču ministrstva za pravosodje: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7.

Seznam organov, ki uporabljajo predpise, ki so najpomembnejši za pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah:

Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001,

Direktiva 2003/8/ES o pravni pomoči.

V obeh primerih je osrednji organ v Italiji:

Ministrstvo za pravosodje

Oddelek za pravosodne zadeve (Dipartimento Affari di Giustizia)

Generalni direktorat za mednarodne zadeve in pravosodno sodelovanje – Urad I (mednarodno pravosodno sodelovanje) (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria)

Via Arenula, 70

00186 ROMA

Telefon: +39 0668852633, +39 0668852180

E-naslov: cooperation.dginternazionale@giustizia.it

Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju pisanj

Osrednji organ v Italiji je:

Urad sodnih izvršiteljev pri pritožbenem sodišču v Rimu (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52

00192 ROMA

Telefon: +39 06328361

Telefaks: +39 06328367933

— Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 (Bruselj IIa)

— Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 (preživninske obveznosti)

Osrednji organ v Italiji je:

Ministrstvo za pravosodje

Oddelek za obravnavo mladoletnikov in izvrševanje skupnostnih sankcij (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 ROMA

Telefon: +39 0668188 535/331/326

Telefaks: +39 0668808085

E-naslov: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Zadnja posodobitev: 21/07/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.