Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

O mreži

Severna Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Kontaktne točke

Za vsako od štirih pravnih jurisdikcij Združenega kraljestva obstaja ena kontaktna točka. Ker je vsaka jurisdikcija ločena, se delo teh kontaktnih točk ne prekriva, vsaka pa je v okviru svoje jurisdikcije izključno pristojna za mrežo. Poizvedbe v okviru EPM bi morale biti naslovljene na ustrezno kontaktno točko za zadevno jurisdikcijo.

Kontaktna točka deluje v okviru ministrstva za pravosodje Severne Irske. Kontaktna točka ne dela s polnim delovnim časom na zadevah mreže, lahko pa se pri opravljanju nalog v zvezi z mrežo za pomoč obrne na številne operativne sodelavce in sodelavce, ki se ukvarjajo z zadevno politiko. Delo mreže je povezano s številnimi drugimi nalogami.

Delovanje EPM na Severnem Irskem

Na Severnem Irskem ni formalne nacionalne mreže. Vendar se je v okviru ministrstva za pravosodje razvila mreža ljudi, ki so strokovnjaki na določenih področjih politike. Kontaktna točka ima tudi več vzpostavljenih stikov na drugih ustreznih ministrstvih, na katera se lahko naslovijo vprašanja, ki ne sodijo v pristojnost ministrstva kontaktne točke. Ker je Severna Irska majhna jurisdikcija, ima kontaktna točka dobro uveljavljeno mrežo notranjih stikov, ki lahko pomagajo pri večini prejetih poizvedb in zahtev po informacijah.

Najučinkovitejši način za predložitev zahtev in informacij je po elektronski pošti. To omogoča posredovanje sporočil hitro in v celoti, zlasti zunanjim stikom, s čimer se zagotovi, da ima ustrezno osebje potrebne informacije, ki so jim v pomoč pri odgovarjanju na poizvedbe.

Kontaktna točka zagotavlja, da se ob prejemu poizvedb in pred pomembnimi sestanki mreže izvede posvetovanje z ustreznimi strokovnjaki s področja politike, uprave ali pravosodja. Zapisniki s sestankov in zapisi o relevantnih ukrepih se ustrezno razširijo.

Zagotavljanje informacij

Na Severnem Irskem ni nacionalnega spletišča za EPM. Informacije se zagotavljajo na drugih obstoječih spletiščih. Vse pogosteje se uporablja sklicevanje na portal e-pravosodje. Kontaktna točka sodeluje z drugimi, ki zagotavljajo vire informacij, vključno s Sodno službo Severne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) (https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), saj njeno javno spletišče vključuje na primer informacije o delu mreže, informacije o izvrševanju tujih sodb, o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti in postopku za evropski plačilni nalog itd. Na spletišču vlade Severne Irske (http://www.nidirect.gov.uk) so tudi informacije o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti.

Za ozaveščanje o EPM in straneh portala e-pravosodje se izkoristijo možnosti na zadevnih sestankih in konferencah ter v zadevnih publikacijah.

Zadnja posodobitev: 03/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.