O mreži

Poljska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Na Poljskem je 12 kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah. Ena kontaktna točka je na ministrstvu za pravosodje, druge pa so na enajstih okrožnih sodiščih in imajo pristojnost višjih pritožbenih sodišč (v nadaljnjem besedilu: pravosodne kontaktne točke).

Kontaktna točka na ministrstvu za pravosodje odgovarja na poizvedbe v zvezi s poljskim civilnim in gospodarskim pravom ter pristojnim pravosodnim kontaktnim točkam posreduje vprašanja v zvezi z izvršitvijo zaprosila za medsebojno pravno pomoč, razen če se to vprašanje neposredno posreduje pravosodni kontaktni točki.

Kontaktna točka na ministrstvu za pravosodje od Evropske komisije prejme informacije o sestankih mreže in drugih vprašanjih ter jih nato posreduje pristojnim državnim organom ali sodiščem, odvisno od vprašanja ali tematike sestanka.

Usklajevanje dejavnosti kontaktnih točk na Poljskem zagotavlja ministrstvo za pravosodje.

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah vključuje tudi sodnike koordinatorje za mednarodno sodelovanje in človekove pravice v civilnih zadevah, ki pomagajo osebam, ki delujejo kot pravosodne kontaktne točke. Sodniki koordinatorji opravljajo svoje naloge na vseh sodiščih, ki so pod pristojnostjo zadevnega okrožnega sodišča, tj. na okrožnem sodišču in na okrajnih sodiščih, ki so pod pristojnostjo navedenega okrožnega sodišča. Če je pritožbeno sodišče pod pristojnostjo navedenega okrožnega sodišča, koordinatorji opravljajo svoje dejavnosti tudi na navedenem sodišču.

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah vključuje tudi osrednje organe iz Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (prenovitev) ter iz Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (prenovitev), osrednji organ v smislu Uredbe Sveta (EU) 2019/1111 z dne 25. junija 2019 o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodnem protipravnem odvzemu otrok (prenovitev) ter osrednji organ v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 15/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.