Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

O mreži

Portugalska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Kontaktna točka

Portugalska je imenovala kontaktno točko za EPM (Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah). Kontaktna točka je sodnik, ki ga na podlagi konkurenčnega izbirnega postopka (concurso) imenuje vrhovni sodni svet (Conselho Superior da Magistratura).

Nacionalna mreža

Nacionalno mrežo sestavljajo: osrednji organi, kot so določeni v pravnih instrumentih EU, drugih mednarodnih pravnih instrumentih, katerih pogodbenica je Portugalska, ali nacionalnih pravnih določbah na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah, upravni organi s pristojnostmi na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah ter strokovna združenja, ki zastopajo delavce v pravni stroki, ki so neposredno vključeni v uporabo mednarodnih instrumentov in instrumentov EU v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah.

Med člani nacionalne mreže ni ne sodnikov za zvezo ne strokovnjakov.

Nacionalni člani mreže

Nacionalna struktura mreže ima poleg kontaktne točke trinajst članov:

 • Generalni direktorat za politiko pravosodja (Direcção-Geral da Política de Justiça),
 • Generalni direktorat za pravosodje (Direcção-Geral da Administração da Justiça),
 • Generalni direktorat za reintegracijo in zapore (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais),
 • Inštitut za registre in notariat (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.),
 • Inštitut za finančno upravljanje in infrastrukturo v pravosodju (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.),
 • Svet mirovnih sodnikov (Conselho dos Julgados de Paz),
 • Zavod za socialno varnost (Instituto de Segurança Social, I.P.),
 • Odbor za zaščito žrtev kaznivih dejanj (Comissão para a Proteção das Vítimas de Crimes),
 • sodnika iz mednarodne haaške mreže sodnikov,
 • Odvetniško zbornico (Ordem dos Advogados),
 • Zbornico pravnih svetovalcev in sodnih izvršiteljev (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução),
 • Notarsko zbornico (Ordem dos Notários),
 • Urad generalnega državnega tožilca (Procuradoria-Geral da República).

Osrednji organi

Od zgoraj navedenih članov so osrednji organi ali subjekti, pristojni za izvajanje nekaterih nalog, določenih s pravom Unije, naslednji:

Generalni direktorat za pravosodje – Ministrstvo za pravosodje

 • Uredba (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008
 • Uredba (EU) 2020/1784 z dne 25. novembra 2020
 • Uredba (EU) 2020/1783 z dne 25. novembra 2020
 • Haaška konvencija iz leta 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini
 • Haaška konvencija iz leta 1970 o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini
 • Haaška konvencija iz leta 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin
 • Newyorška konvencija iz leta 1956 o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini

Generalni direktorat za reintegracijo in zapore – Ministrstvo za pravosodje

 • Uredba (EU) 2019/1111 z dne 25. junija 2019
 • Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok
 • Haaška konvencija iz leta 1996 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok

Inštitut za registre in notariat – Ministrstvo za pravosodje

 • Uredba (EU) št. 650/2012 z dne 4. julija 2012

Zavod za socialno varnost – Ministrstvo za solidarnost in socialno varnost (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Direktiva 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003

Odbor za zaščito žrtev kaznivih dejanj – Ministrstvo za pravosodje

 • Direktiva 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004

Urad generalnega državnega tožilca

 • Haaška konvencija iz leta 2000 o mednarodnem varstvu odraslih oseb

Usklajevanje nacionalne mreže v nehierarhičnem sistemu

Na Portugalskem nacionalna mreža ni hierarhična. Usklajevanje, za katero je odgovorna kontaktna točka, temelji na prostovoljnem sodelovanju nacionalnih članov, ki se redno udeležujejo sestankov, ki jih vsako četrtletje organizira kontaktna točka. Če uporaba prava Unije zahteva spremembe nacionalnega sistema, se organizirajo sestanki, ki so omejeni na zadevne nacionalne člane.

Med člani mreže ni strokovnjakov. Če je za določeno vprašanje potrebno mnenje strokovnjaka, kontaktna točka zaprosi za sodelovanje najustreznejšega nacionalnega organa na prostovoljni in neformalni osnovi. Kontaktna točka redno spodbuja vse nacionalne člane k sodelovanju na posebnih področjih njihove pristojnosti in odgovornosti v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 10/08/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.