O mreži

Portugalska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Kontaktna točka

Portugalska je imenovala kontaktno točko za EPM v civilnih zadevah (Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah). Kontaktna točka je sodnik, ki ga na podlagi natečaja imenuje vrhovni sodni svet (Conselho Superior da Magistratura).

Nacionalna mreža

Nacionalno mrežo sestavljajo: osrednji organi v skladu s pravnimi instrumenti EU in drugimi mednarodnimi pravnimi instrumenti, katerih pogodbenica je Portugalska, ali v skladu z nacionalnimi pravnimi določbami na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah, upravni organi s pristojnostmi na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah ter strokovna združenja, ki predstavljajo pravne strokovnjake, ki so neposredno vključeni v izvajanje mednarodnih instrumentov in instrumentov EU v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah.

V nacionalno mrežo niso vključeni sodniki za zvezo niti strokovnjaki.

Nacionalni člani mreže

Nacionalna struktura mreže poleg kontaktne točke vključuje dvanajst članov:

 • Generalni direktorat za politiko pravosodja (Direcção-Geral da Política de Justiça),
 • Generalni direktorat za pravosodje (Direcção-Geral da Administração da Justiça),
 • Generalni direktorat za reintegracijo in zapore (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais),
 • Inštitut za registre in notariat (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.),
 • Inštitut za finančno upravljanje in infrastrukturo pravosodja (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.),
 • Svet mirovnih sodnikov (Conselho dos Julgados de Paz),
 • Zavod za socialno varnost (Instituto de Segurança Social, I.P.),
 • Odbor za zaščito žrtev kaznivih dejanj (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes),
 • sodnika iz mednarodne haaške mreže sodnikov,
 • Odvetniško zbornico (Ordem dos Advogados),
 • Zbornico pravnih svetovalcev in sodnih izvršiteljev (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução),
 • Notarsko zbornico (Ordem dos Notários).

Osrednji organi

Od zgoraj navedenih članov so osrednji organi ali subjekti, pristojni za izvajanje nekaterih nalog, določenih s pravom Unije, naslednji:

Generalni direktorat za pravosodje – Ministrstvo za pravosodje

 • Uredba (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008
 • Uredba (ES) št. 1393/2007 z dne 13. novembra 2000
 • Uredba (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001
 • Haaška konvencija iz leta 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini
 • Haaška konvencija iz leta 1970 o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini
 • Haaška konvencija iz leta 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin
 • Newyorška konvencija iz leta 1956 o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini

Generalni direktorat za reintegracijo in zapore – Ministrstvo za pravosodje

 • Uredba (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003
 • Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok
 • Haaška konvencija iz leta 1996 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok

Inštitut za registre in notariat – Ministrstvo za pravosodje

 • Uredba (EU) št. 650/2012 z dne 4. julija 2012

Zavod za socialno varnost – Ministrstvo za solidarnost in socialno varnost

 • Direktiva 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003

Odbor za zaščito žrtev kaznivih dejanj – Ministrstvo za pravosodje

 • Direktiva 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004

Urad glavnega državnega tožilca

 • Haaška konvencija iz leta 2000 o mednarodnem varstvu odraslih oseb

Usklajevanje nacionalne mreže v nehierarhični strukturi

Na Portugalskem ima nacionalna mreža nehierarhično strukturo. Usklajevanje, ki ga zagotavlja kontaktna točka, temelji na prostovoljnem sodelovanju nacionalnih članov. Nacionalni člani se redno udeležujejo sestankov, ki jih vsako četrtletje organizira kontaktna točka. Če uporaba prava Unije zahteva spremembe nacionalnega sistema, se organizirajo sestanki, ki so omejeni na zadevne nacionalne člane.

V mrežo niso vključeni strokovnjaki. Če je za določeno vprašanje potrebno mnenje strokovnjaka, kontaktna točka zaprosi za sodelovanje najustreznejšega nacionalnega organa na prostovoljni in neformalni osnovi. Kontaktna točka redno spodbuja vse nacionalne člane k sodelovanju na področjih njihove pristojnosti in odgovornosti v okviru pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.