Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

O mreži

Škotska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Kontaktne točke

Za vsako od štirih pravnih jurisdikcij Združenega kraljestva obstaja ena kontaktna točka. Ker je vsaka jurisdikcija ločena, se delo teh kontaktnih točk ne prekriva, vsaka pa je v okviru svoje jurisdikcije izključno pristojna za mrežo. Poizvedbe v okviru EPM bi morale biti naslovljene na ustrezno kontaktno točko za zadevno jurisdikcijo.

Kontaktna točka za Škotsko deluje v prostorih škotske vlade pri EU v Bruslju. Pri opravljanju nalog v zvezi z mrežo se lahko za pomoč obrne na številne sodelavce. Delo mreže je povezano z drugimi nalogami.

Delovanje EPM na Škotskem

Na Škotskem ni formalne nacionalne mreže. Vendar se je v okviru direktorata za pravosodje razvila mreža ljudi, ki so strokovnjaki na določenih področjih politike. Kontaktna točka se lahko obrne na te sodelavce, da bi dobila odgovore na določene poizvedbe.

Vzpostavljeni so bili tudi stiki z drugimi deli škotske vlade. Kontaktna točka se obrne na te posameznike po nasvet ali odgovore na poizvedbe v zvezi z njihovim delom. Kontaktna točka po potrebi sodeluje tudi z drugimi zunaj vlade. Primeri vključujejo odvetniško združenje Škotske (Law Society of Scotland) in odvetniški zbor Škotske (Faculty of Advocates), tj. strokovna organa, ki zastopata pravne svetovalce oziroma odvetnike. Kontaktna točka je vzpostavila stike tudi s predstavniškim organom za organe kazenskega pregona (Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers – SMASO).

Najobičajnejša oblika dostopa do informacij in njihove izmenjave je po elektronski pošti. Kontaktna točka se je prav tako udeležila sestankov v živo.

Kontaktna točka zagotavlja, da se pred pomembnimi sestanki mreže izvede posvetovanje z ustreznimi strokovnjaki s področja politike, uprave ali z drugih področij. Zapisniki s sestankov in zapisi o relevantnih ukrepih se ustrezno razširijo.

Zagotavljanje informacij

Na Škotskem ni nacionalnega spletišča za EPM. Informacije se zagotavljajo na drugih obstoječih spletiščih. Vse pogosteje se uporablja sklicevanje na portal e-pravosodje. Kontaktna točka sodeluje z drugimi, ki zagotavljajo vire informacij, vključno s Sodno službo Škotske (Scottish Courts and Tribunals Service – SCTS). Spletišče Sodne službe Škotske zagotavlja smernice za državljane o čezmejnih sporih, zlasti v zvezi z uredbami o evropskem nalogu za izvršbo, evropskem plačilnem nalogu in evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. Za ozaveščanje o EPM in straneh portala e-pravosodje se izkoristijo možnosti na zadevnih sestankih in konferencah ter v zadevnih publikacijah.

Zadnja posodobitev: 02/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.