O mreži

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Delovanje Evropske pravosodne mreže v Španiji

V skladu s členom 33 zakona 16/2015 z dne 7. julija 2015, ki ureja status španskega nacionalnega člana v Eurojustu, spore o pristojnosti, mreže za mednarodno pravosodno sodelovanje in napotitve kadrov ministrstva za pravosodje v tujino, je v Španiji za imenovanje in razrešitev španskih kontaktnih točk za mreže za mednarodno pravosodno sodelovanje pod pogoji, določenimi v pravilih o njihovi vzpostavitvi, pristojno ministrstvo za pravosodje.

Imenovati je treba osebe z dokazanimi izkušnjami na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja in dobrim znanjem angleškega ali francoskega jezika, kakor je ustrezno, pri čemer je treba zagotoviti vsaj zastopanost sodstva, državnega tožilstva (Ministerio Fiscal) in ministrstva za pravosodje. V ta namen morata generalni sodni svet (Consejo General del Poder Judicial) in generalni državni tožilec (Fiscal General del Estado) ministru za pravosodje predlagati imenovanje in razrešitev kontaktnih točk za zadevne poklice. Status kontaktne točke preneha, ko zadevna oseba preneha delati za institucijo, ki je predlagala njeno imenovanje. To je treba sporočiti ministrstvu za pravosodje, ki mora o tem obvestiti sekretariat mreže.

Španske kontaktne točke za mreže za mednarodno pravosodno sodelovanje so dejavni posredniki, katerih naloga je olajšati sodelovanje med pravosodnimi organi različnih držav. Na voljo so ustreznim španskim organom in drugim kontaktnim točkam ter jim posredujejo pravne in praktične informacije, potrebne za izboljšanje pravosodnega sodelovanja. Španske kontaktne točke morajo svoji instituciji vsako leto posredovati statistične podatke o svoji dejavnosti.

Kontaktne točke

V Španiji so kontaktne točke mreže na ministrstvu za pravosodje, splošnem sodnem svetu in vrhovnem državnem tožilstvu (Fiscalía General del Estado). Trenutno je kontaktnih točk osem:

 • šest kontaktnih točk, ki jih je imenovalo ministrstvo za pravosodje, in sicer dve na generalnem poddirektoratu za mednarodno pravosodno sodelovanje (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) in štirje sodni tajniki (Letrados de la Administración de la Justicia),
 • ena kontaktna točka, ki jo je imenoval splošni sodni svet, in
 • ena kontaktna točka, ki jo je imenovalo vrhovno državno tožilstvo.

Osrednji organ

V Španiji je osrednji organ na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah generalni direktorat za mednarodno pravosodno sodelovanje in človekove pravice (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos) na ministrstvu za pravosodje.

Sodniki za zvezo

Španija že ima pravno določbo, ki zahteva, da sodniki za zvezo v državi članici Evropske unije pridobijo status kontaktne točke Evropske pravosodne mreže in delujejo kot kontaktne točke v skladu s členom 34 zakona 16/2015 z dne 7. julija 2015. Ta status preneha, ko preneha njihov status sodnikov za zvezo. Španija je imenovala sodnika za zvezo v naslednjih državah: Združenem kraljestvu in na Irskem, Združenih državah Amerike in Kanadi, Maroku ter Belgiji, na Nizozemskem in v Luksemburgu.

Drugi pravosodni ali upravni organi, pristojni za pravosodno sodelovanje

V Španiji so vzpostavljeni naslednji notranji mehanizmi, odgovorni za mednarodno pravosodno sodelovanje:

 • španska pravosodna mreža za mednarodno pravosodno sodelovanje (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE), ki spada pod generalni sodni svet, njen cilj pa je španskim pravosodnim organom, ki za to zaprosijo, zagotavljati pomoč pri zaprosilih za pravosodno sodelovanje, ki jih izdajo ali prejmejo pri opravljanju svojih pravosodnih dejavnosti, in pomagati drugim članom mrež za pravosodno sodelovanje. Članstvo v španski pravosodni mreži za mednarodno pravosodno sodelovanje je združljivo s članstvom v evropskih mrežah za pravosodno sodelovanje. Tako so španski sodniki iz španske pravosodne mreže za mednarodno pravosodno sodelovanje (civilni oddelek) vključeni v Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah, kar jim pri opravljanju njihovih nalog olajšuje stike s kolegi v drugih državah mreže;
 • mreža tožilcev za mednarodno pravosodno sodelovanje (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional) je bila ustanovljena leta 2002 za vzpostavitev službe, specializirane za zadeve mednarodnega pravosodnega sodelovanja v vsakem vrhovnem državnem tožilstvu;
 • tožilci iz te mreže, ki so strokovnjaki za mednarodno sodelovanje, pomagajo pri hitrem in učinkovitem usmerjanju, vodenju in zagotavljanju mednarodne pravne pomoči;
 • mreža sodnih tajnikov (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) je nacionalna usklajevalna struktura, ki jo je leta 2010 vzpostavilo ministrstvo za pravosodje. Člani so sodni tajniki, ki so specializirani za mednarodno pravosodno sodelovanje in različnim sodnim uradom (Oficinas Judiciales) pomagajo pri obravnavanju poizvedb in vprašanj v zvezi z mednarodnim pravosodnim sodelovanjem.

Poklicna združenja

V Španiji obstajajo naslednja poklicna združenja, ki zastopajo pravne strokovnjake in neposredno prispevajo k uporabi aktov Unije in mednarodnih pravnih instrumentov na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah:

 • generalni notarski svet (Consejo General del Notariado),
 • generalni svet španskih odvetnikov (Consejo General de la Abogacía Española),
 • špansko združenje registrarjev za premoženje in poslovne registre (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España),
 • španski generalni svet procesnih pooblaščencev (Consejo General de Procuradores de España).

Informacije o mreži

Špansko ministrstvo za pravosodje, ki zagotavlja informacije o mednarodnem pravnem sodelovanju in mednarodni pravni pomoči, na svojem spletišču navaja povezavo do spletnega mesta Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah: Cooperación Jurídica Internacional (mjusticia.gob.es).

Generalni sodni svet v Španiji zagotavlja informacije o Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah na svojem spletišču https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, kjer sta navedeni tudi povezavi do Evropskega pravosodnega atlasa za civilne in gospodarske zadeve ter do evropskega portala e-pravosodje.

Vrhovno državno tožilstvo na svojem spletišču zagotavlja informacije o Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 28/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.