Om nätverket

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Österrike har utsett avdelning I 9 vid federala justitieministeriet (Bundesministerium für Justiz) till central kontaktpunkt för handläggning av rättsliga frågor som utländska kontaktpunkter har ställt via nätverket, utföra olika samordnings- och organisationsrelaterade uppgifter och organisera och redigera de österrikiska posterna i de faktablad som publiceras på den europeiska juridikportalen.

Dessutom har två domare utsetts till kontaktpunkter i var och en av de fyra överregiondomstolarnas (Oberlandesgericht) domkretsar (tre vardera för Wiens respektive Linz domkrets). De tillhandahåller bistånd och stöd till utländska kontaktpunkter och de österrikiska domstolarna i enskilda mål som rör gränsöverskridande rättsligt samarbete (exempelvis vid svårigheter i samband med gränsöverskridande bevisupptagning eller delgivning av handlingar). Vid sådana tillfällen ska utländska kontaktpunkter därför kontakta den relevanta lokala rättsliga kontaktpunkten och inte den centrala kontaktpunkten vid federala justitieministeriet. Domkretsen för överregiondomstolen i Wien omfattar Wien, Niederösterreich och Burgenland, domkretsen för överregiondomstolen i Linz omfattar Oberösterreich och Salzburg, domkretsen för överregiondomstolen i Innsbruck omfattar Tyrol och Vorarlberg och domkretsen för överregiondomstolen i Graz omfattar Steiermark och Kärnten.

Det går att få tillgång till namn och kontaktuppgifter till de österrikiska (och även de utländska) kontaktpunkterna inom det europeiska rättsliga nätverket via följande länk:https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do.

Enskilda personer/parter i förfarandet eller deras juridiska ombud får inte kontakta nätverkets kontaktpunkter direkt. De kan emellertid be den domare som ansvarar för prövningen av målet att hänvisa dem till en kontaktpunkt.

Det österrikiska advokatsamfundet (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) och det österrikiska notariesamfundet (Österreichische Notariatskammer) har ingått i det europeiska rättsliga nätverket sedan den 1 januari 2011. Enligt beslutet av den 28 maj 2001 (2001/470/EG), i dess lydelse enligt beslut 568/2009/EG av den 18 juni 2009, är dessa emellertid inte behöriga att handlägga enskilda ärenden.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Wollzeile 1-3
Tfn: +43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-post: rechtsanwaelte@oerak.at
Språk: Tyska och engelska

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tfn: +43/1/402 45 09 0, Fax: +43/1/406 34 75
E-post: kammer@notar.or.at
Språk: Tyska, franska och engelska

Senaste uppdatering: 26/03/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.