Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om nätverket

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Österrike har utsett avdelning I 9 vid federala konstitutions-, justitie, reform- och avregleringsministeriet (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) till central kontaktpunkt för handläggning av rättsliga frågor som utländska kontaktpunkter har ställt via nätverket, utföra olika samordnings- och organisationsrelaterade uppgifter och organisera och redigera de österrikiska posterna i de faktablad som publiceras på den europeiska juridikportalen.

Dessutom har två domare utsetts till kontaktpunkter i var och en av de fyra appellationsdomstolarnas (Oberlandesgericht) domkretsar (tre i Wiens domkrets). De tillhandahåller bistånd och stöd till utländska kontaktpunkter och de österrikiska domstolarna i enskilda mål som rör gränsöverskridande rättsligt samarbete (exempelvis vid svårigheter i samband med gränsöverskridande bevisupptagning eller delgivning av handlingar). Vid sådana tillfällen ska utländska kontaktpunkter därför kontakta den relevanta lokala rättsliga kontaktpunkten och inte den centrala kontaktpunkten vid federala konstitutions-, justitie, reform- och avregleringsministeriet. Domkretsen för appellationsdomstolen i Wien omfattar Wien, Niederösterreich och Burgenland, domkretsen för appellationsdomstolen i Linz omfattar Oberösterreich och Salzburg, domkretsen för appellationsdomstolen i Innsbruck omfattar Tyrol och Vorarlberg och domkretsen för appellationsdomstolen i Graz omfattar Steiermark och Kärnten.

Det går att få tillgång till namn och kontaktuppgifter till de österrikiska kontaktpunkterna inom det europeiska rättsliga nätverket via följande länk: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Enskilda personer/parter i förfarandet eller deras juridiska ombud får inte kontakta nätverkets kontaktpunkter direkt. De kan emellertid be den domare som ansvarar för prövningen av målet att hänvisa dem till en kontaktpunkt.

Det österrikiska advokatsamfundet (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) och det österrikiska notariesamfundet (Österreichische Notariatskammer) har ingått i det europeiska rättsliga nätverket sedan den 1 januari 2011. Enligt beslutet av den 28 maj 2001 (2001/470/EG), i dess lydelse enligt beslut 568/2009/EG av den 18 juni 2009, är dessa emellertid inte behöriga att pröva enskilda mål.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tfn: +43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-post: rechtsanwaelte@oerak.at
Språk: Tyska och engelska

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tfn: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-post: kammer@notar.or.at
Språk: Tyska, franska och engelska

Senaste uppdatering: 22/04/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.