Om nätverket

Belgien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Kontaktpunkter och belgiska medlemmar i nätverket

Två kontaktpunkter har utsetts av Belgien. En av dessa är domare i kassationsdomstolen och samordnar relationerna mellan nätverket och andra sambandspersoner som är medlemmar. Den andra är tjänstemän vid det federala justitieministeriet som arbetar i enheten för internationellt rättsligt samarbete på det civilrättsliga området.

Det belgiska nätverket har för tillfället 15 sambandspersoner som är medlemmar i enlighet med artikel 2.1 d i rådets beslut nr 2001/470/EG. Tre eller fyra sambanspersoner utses för varje appellationsdomstolsdistrikt. De är alla specialiserade inom antingen familjerätt, handelsrätt eller processrätt. De kommer från olika instanser (appellationsdomstolar, distriktsdomstolar, handelsdomstolar och fredsdomstolar).

I det belgiska nätverket ingår också en företrädare för det nationella rådet för kanslichefer (Conseil national des greffiers en chef) i enlighet med artikel 2.1 d i beslutet ovan.

Belgien har även utsett fyra företrädare för juridiska yrken till medlemmar i nätverket i enlighet med artikel 2.1 e: en företrädare för notarierna, en för exekutionstjänstemännen och två företrädare för advokaterna (en företrädare från det fransk- och tyskspråkiga advokatsamfundet och en för det flamländska advokatsamfundet).

Samordning säkerställs även genom att olika centrala myndigheter har utsetts med anledning av flera förordningar (förordning (EG) nr 2201/2003, förordning (EG) nr 4/2009, förordning (EG) nr 1393/2001 m.fl.).

Kontakter har även etablerats med den belgiska sektionen för det europeiska konsumentcentrumet.

Hur nätverket fungerar

För det mesta sker kommunikationen via e-post.

Den informationen som kommer från Europeiska kommissionen, närmare bestämt från dess sekretariat, sprids bland medlemmarna i huvudsak via en av kontaktpunkterna. Medlemmar bjuds in till nätverkets möten beroende på vad mötets tema kommer att vara. Ett möte med belgiska medlemmar som är sambandpersoner organiseras en gång per år.

Medlemmarna bjuds in regelbundet för att informera om ny lagstiftning eller att dela ut frågeformulär till sina kolleger. Den dokumentation som Europeiska kommissionen offentliggör, distribueras oftast till domstolarna såväl som länkar till användbara webbsidor. Vissa medlemmar i nätverket deltar även i publiceringen av ett informationsbrev om EU-lagstiftning (Eur-alert!).

Samarbete har även etablerats med det rättsutbildningsinstitutet, (Institut de Formation judiciaire/Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) vilket ger kontaktpunkter och medlemmar i nätverket möjlighet att föreläsa vid kurser som institutet anordnar om ny EU-lagstiftning och framför allt om mekanismerna för det rättsliga samarbetet inom privaträtten i EU och internationellt.

Vid behandlingen av frågor till exempel om innehållet i en utländsk lag eller genomförandet av ett förfarande som har gränsöverskridande följder sker kontakterna i princip via e-post mellan den belgiska kontaktpunkten eller den belgiska sambandspersonen som har ställt frågan inom ramen för ett pågående förfarande och kontaktpunkterna i de berörda medlemsländerna.

Senaste uppdatering: 18/02/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.