Om nätverket

Bulgarien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Nationellt rättsligt nätverk på privaträttens område

Den rättsliga ramen för det nationella rättsliga nätverket på privaträttens område i Bulgarien (nedan kallat det nationella nätverket) anges i dess arbetsordning (Pravila za deynostta), som antogs av Högsta rättsrådet (Vissh sadeben savet, VSS) i ett beslut av den 13 mars 2018. Detta beslut ersatte de bestämmelser som antogs genom ett beslut av den 11 december 2014 och ändrades genom beslut av den 19 mars 2015.

Syftet med det nationella nätverket är att bistå de rättsliga myndigheterna vid utarbetandet, översändningen och verkställandet av begäranden om juridiskt bistånd, insamling och lagring av statistik om det internationella rättsliga samarbete som de bulgariska domstolarna bedriver och att samarbeta med det europeisk rättsliga nätverkets kontaktpunkter och liknande institutioner.

Domarsektionen (Sadiyska kolegiya) i Högsta rättsrådet ansvarar för verksamheten vid det nationella nätverket, för dess deltagande i nationella och internationella projekt och för dess samarbete med alla institutioner, organisationer och enheter, både nationella och internationella, som bedriver verksamhet på området internationellt juridiskt bistånd. Direktoratet för internationella relationer och protokoll (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) vid Högsta rättsrådet bistår med och samordnar utbytet av information med nätverkets medlemmar, nationella kontaktpunkter och domarsektionen. Metodikvägledning och samordning av driften av det nationella nätverket tillhandahålls av domarsektionen genom kommittén för bedömningar och uttagningsprov (Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Komplement

Personer som vill bli medlemmar i det nationella nätverket måste vara domare vid en distrikts- och regionaldomstol eller en appellationsdomstol som uppfyller särskilda kriterier i fråga om yrkesställning och moralisk integritet, kunskaper i främmande språk osv. Efter ett uttagningsprov utses domarna i det nationella nätverket för en tid av fem år genom beslut av Högsta rättsrådets domarsektion. Det nationella nätverket består av upp till sju domare från varje appellationsdomkrets och 15 domare från Sofias appellationsdomkrets. I vissa uttryckligen föreskrivna fall avslutas medlemskapet i nätverket genom ett beslut av Högsta rättsrådets domarsektion, på förslag av kommittén för bedömningar och uttagningsprov.

Kontaktpunkter

Högsta rättsrådets domarsektion utser, på förslag av kommittén för bedömningar och uttagningsprov, kontaktpunkter bland nätverkets medlemmar. En kontaktpunkt för civilrättsliga frågor och en kontaktpunkt för handelsrättsliga frågor utses. Förordnandet löper på fem år.

Funktioner

– Medlemmarna i det nationella nätverket bistår de nationella kontaktpunkterna som ingår i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område eller andra internationella nätverk för rättsligt samarbete och de nationella domarna i deras internationella rättsliga samarbete.

– Som ett led i detta bistånd är medlemmarna i det nationella nätverket bundna att informera, ge råd, vid behov samordna, och vidta andra åtgärder för att underlätta internationellt rättsligt samarbete i enlighet med behörigheten för respektive rättslig myndighet i Bulgarien. Medlemmarna i det nationella nätverket är bundna att tillhandahålla bistånd på begäran av en nationell domare, åklagare, undersökningsdomare eller företrädare för en central statlig myndighet med befogenhet på området, i enlighet med internationell lagstiftning och EU‑lagstiftning.

– Medlemmarna i det nationella nätverket främjar utbildningsåtgärder på området internationellt rättsligt samarbete som bedrivs inom den domkrets där de verkar.

– Medlemmarna i det nationella nätverket underlättar domarnas strävan efter internationellt rättsligt samarbete i den relevant appellationsdomkrets som de ansvarar för.

– Medlemmarna i det nationella nätverket bedriver studier i europeisk och nationell rättspraxis och ingripande förändringar i samarbetet på privaträttens område, och sprider dessa studier i populärvetenskaplig form.

– Medlemmarna i det nationella nätverket utarbetar kvartalsrapporter om verksamheten vid relevant appellationsdomkrets i samband med genomförandet av gemenskapslagstiftning och internationell lagstiftning och internationellt rättsligt samarbete, och skickar dessa verksamhetsrapporter till en aktuell och uppdaterad databas hos VSS och tillhandahåller de nationella kontaktpunkterna en elektronisk version av de domstolsavgöranden på privaträttens område som har meddelats av domstolarna i den berörda appellationsdomkretsen i enlighet med EU-rätten, så att den erforderliga databasen hålls uppdaterad.

– De utför även andra uppdrag som de tilldelats av Högsta rättsrådets domarsektion om det är nödvändigt att tillhandahålla information, utföra en studie eller vidta någon annan åtgärd beträffande internationellt rättsligt samarbete.

– Medlemmarna i det nationella nätverket upprätthåller en uppdaterad databas över kontaktuppgifter (e-postadresser, andra adresser för korrespondens, telefonnummer) och en databas över rättspraxis från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens domstol, som publiceras på Högsta rättsrådets webbplats, i den del som ägnas åt det rättsliga nätverket på privaträttens område.

– Varje medlem av det nationella nätverket utför sitt arbete inom relevant appellationsdomkrets.

– Medlemmarna i det nationella nätverket deltar i ett årsmöte i februari. Vid årsmötet antas en verksamhetsrapport för nätverkets verksamhet föregående kalenderår. Verksamhetsrapporten utarbetas av den nationella kontaktpunkten grundat på de årliga verksamhetsrapporter som medlemmarna ska ha ingett senast den 15 januari.

– Efter att ha deltagit i de regelbundna möten som hålls av kontaktpunkterna för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område lämnar deltagarna en rapport till domarsektionen vid Högsta rättsrådet. Rapporten offentliggörs på Högsta rättsrådets webbplats, i den del som ägnas åt internationellt samarbete och det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område, så att allmänheten informeras om deras verksamhet.

Senaste uppdatering: 10/07/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.