Om nätverket

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

I Kroatien finns två kontaktpunkter inom ramen för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

Kontaktpunkterna finns i direktoratet för Europafrågor, internationellt och rättsligt samarbete och avdelningen för internationell rättslig hjälp och civilrättsligt samarbete vid Kroatiens justitieministerium.

På ovannämnda avdelning arbetar flera tjänstemän för kontaktpunkterna. Arbetet inom det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (det europeiska rättsliga nätverket) bedrivs således som ett lagarbete som tjänstemän inom avdelningen för internationell rättslig hjälp och civilrättsligt samarbete bedriver parallellt med sin vanliga verksamhet vid avdelningen.

Även om det inte finns något formellt nationellt nätverk i Kroatien samarbetar kontaktpunkterna med domare och andra sakkunniga vid justitieministeriet och andra behöriga myndigheter, juridikprofessorer, notarier och andra sakkunniga och rättstillämpare från olika rättsområden. Ministeriet för socialpolitik och ungdomsfrågor deltar också i nätverkets arbete, och som central myndighet för vissa förordningar deltar det aktivt i de möten med nätverket som Europeiska kommissionen anordnar. Nätverket är öppet för alla jurister som vill och är intresserade av att delta i tillämpningen av EU-rättsakter i Kroatien.

Kommunikationen i Kroatien sker via e-post och telefon. I förekommande fall hålls även möten.

Kommunikationen med kontaktpunkter i andra medlemsstater sker via e-post, och kontaktpunkterna och andra medlemmar av nätverket deltar regelbundet i de möten i det europeiska rättsliga nätverket som Europeiska kommissionen anordnar.

Eftersom justitieministeriet är central myndighet för enskilda förordningar bedriver kontaktpunkterna verksamhet för den centrala myndigheten, ställer frågor till och svarar på frågor från kontaktpunkter i andra medlemsstater (i förekommande fall i samarbete med domare och andra rättstillämpare och sakkunniga), överlämnar de begärda upplysningarna till kommissionen och vidtar de åtgärder som krävs för att publicera uppgifter på Europeiska kommissionens relevanta portaler. Kontaktpunkterna distribuerar Europeiska kommissionens publikationer till domstolar, medborgare och andra målgrupper och arbetar för att göra nätverket mer synligt.

Kontakter: EJNcontact@pravosudje.hr

Senaste uppdatering: 05/11/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.