Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Om nätverket

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

I Kroatien finns tre kontaktpunkter inom ramen för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (EJN).

Kontaktpunkterna finns inom direktoratet för europeiska frågor, internationellt och rättsligt samarbete och korruptionsbekämpning samt inom avdelningen för internationell rättslig hjälp och civilrättsligt samarbete vid Kroatiens justitie- och förvaltningsministerium.

Inom ovannämnda avdelning finns flera tjänstemän som har till uppgift att parallellt med sitt löpande arbete vid avdelningen bistå kontaktpunkterna så att verksamheten inom ramen för nätverket kan bedrivas som ett lagarbete.

Även om Kroatien inte har något formellt nationellt nätverk samarbetar kontaktpunkterna med domare och andra sakkunniga vid justitieministeriet och andra behöriga myndigheter, juridikprofessorer, notarier och andra sakkunniga och rättstillämpare från olika rättsområden. Ministeriet för sysselsättning, pensionssystem, familjefrågor och socialpolitik deltar också i nätverkets arbete och medverkar i egenskap av central myndighet för vissa förordningar aktivt i de möten med nätverket som Europeiska kommissionen anordnar. Nätverket är öppet för alla jurister som vill och är intresserade av att delta i tillämpningen av EU-rättsakter i Kroatien.

Kommunikationen i Kroatien sker via e-post och telefon. Vid behov hålls även möten.

Kommunikationen med kontaktpunkter i andra medlemsstater sker via e-post, och kontaktpunkterna och andra medlemmar av nätverket deltar regelbundet i EJN-möten som Europeiska kommissionen anordnar.

Eftersom justitie- och förvaltningsministeriet är central myndighet för enskilda förordningar utför kontaktpunkterna uppgifter för den centrala myndigheten, ställer frågor till och svarar på frågor från kontaktpunkter i andra medlemsstater (vid behov i samarbete med domare och andra rättstillämpare och sakkunniga), överlämnar de begärda upplysningarna till kommissionen och vidtar de åtgärder som krävs för att publicera uppgifter på Europeiska kommissionens relevanta portaler. Kontaktpunkterna distribuerar Europeiska kommissionens publikationer till domstolar, medborgare och andra målgrupper och arbetar för att göra nätverket mer synligt.

Kontakter: EJNcontact@mpu.hr

Senaste uppdatering: 14/03/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.