Om nätverket

Tjeckien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Tjeckien har för närvarande sex kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket, fem vid Tjeckiens justitieministerium och en i Bryssel (Tjeckiens ständiga representation vid EU).

Det europeiska rättsliga nätverkets kontaktpunkter i Tjeckien kommunicerar med kontaktpunkterna i andra EU-medlemsstater och hanterar förfrågningar från domstolar och notarier som vill ha information om andra länders lagar och påminnelser om hanteringen av framställningar, i synnerhet enligt förordning (EG) nr 1206/2001 om bevisupptagning och förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning av handlingar och andra frågor.

Till följd av rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område inrättade Tjeckien 2004 det interna rättsliga nätverket (nedan kallat nätverket) för samarbete på privaträttens område. Detta nätverk ansvarar för att se till att Tjeckien på ett effektivt sätt engagerar sig i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

Bland nätverkets medlemmar återfinns domare, företrädare för Tjeckiens advokatsamfund, Tjeckiens notariekammare, Tjeckiens exekutionskammare, liksom för kontoret för barns internationella rättsskydd, Europeiskt konsumentcentrum samt Karlsuniversitetets juridiska fakultet och tjänstemän som utsetts av justitieministeriet.

Nätverkets medlemmar deltar främst i den verksamhet som bedrivs av det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område och i utförandet av uppgifter som har sitt ursprung där, liksom i verksamhet som bedrivs av Europeiska unionens råd och kommissionens arbetsgrupper och utskott för privaträttsliga frågor. Nätverkets medlemmar uttrycker sina synpunkter i utkast till EU-lagstiftning och andra förslag avseende rättsligt samarbete på privaträttens område.

För närvarande har nätverket omkring 130 medlemmar. Möten anordnas för nätverkets samtliga medlemmar en gång om året av justitieministeriet. På mötets dagordning finns aktuella frågor om i synnerhet det europeiska rättsliga nätverket, driften av EU:s e-juridikportal och EU-domstolens rättspraxis. Vid sådana möten har nätverkets medlemmar en unik möjlighet att träffas personligen och att dela med sig av sina praktiska erfarenheter av EU-instrumentens tillämpning.

Kompendier och andra publikationer som utarbetats inom det europeiska rättsliga nätverket distribueras bland nätverkets medlemmar.

Nätverkets medlemmar kan kommunicera informellt via e-post. Nätverket har sin egen sändlista för e-post (e-postadresser) till och genom vilken nätverkets medlemmar kan rikta frågor och dela erfarenheter. Genom denna kommunikationskanal kan justitieministeriet snabbt informera nätverkets medlemmar om nyheter om det rättsliga samarbetet inom EU.

Senaste uppdatering: 25/02/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.