På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Om nätverket

England och Wales
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Kontaktpunkter

Det finns en kontaktpunkt för var och en av Förenade kungarikets fyra jurisdiktioner. Eftersom det rör sig om separata jurisdiktioner sker ingen överlappning mellan kontaktpunkternas arbete. Varje kontaktpunkt har uteslutande ansvar för nätverket i sin jurisdiktion. Frågor via det europeiska rättsliga nätverket ska hänvisas till relevant kontaktpunkt för berörd jurisdiktion.

Kontaktpunkten för England och Wales arbetar inom justitieministeriet i London. Kontaktpunkten biträds av en medlem av personalen och kan vid handläggning av nätverksärenden ta hjälp av en mängd andra kollegor. Arbetet med nätverket kombineras med en rad andra arbetsuppgifter.

Hur det europeiska rättsliga nätverket fungerar i England och Wales

Det finns inget formellt nationellt nätverk i England och Wales. Inom justitieministeriet har det emellertid utvecklats ett nätverk av experter på olika politikområden som kontaktpunkten kan vända sig till för att få svar på de frågor som uppkommer.

Kontaktpunkten har också ett antal etablerade kontakter i andra relevanta ministerier som kontaktpunkten kan vända sig till för att få råd eller svar på frågor som faller inom det ministeriets ansvarsområde. Kontaktpunkten har också ett nära samarbete med andra medlemmar av nätverket för England och Wales, inklusive med ett antal domare med expertis på särskilda rättsområden eller med ansvar för internationella kontakter – särskilt Head of International Family Law och the Senior Master, som är den domare som ansvarar för förordningarna om delgivning och bevisupptagning (Service and Taking of Evidence Regulations).

Alla medlemmar av nätverket och det informella nätverket mellan ministerierna kan kontaktas via e-post. Personer inom justitieministeriet och domstolsverket (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) har tillgång till ett intranät som kan användas för att sprida nätverksinformation och domare kan också kontaktas via e-post. Information om nätverket tillhandahålls även på domstolarnas intranät för England och Wales.

Kontaktpunkten säkerställer att relevanta politiska, administrativa eller juridiska experter konsulteras när frågor mottas och före relevanta möten i nätverket. Mötesanteckningar och relevanta åtgärdspunkter sprids på lämpligt sätt.

Kontaktpunkten deltar i kommittén för internationell familjerätt, som består av seniora familjedomare, advokater, akademiker och relevanta centralmyndigheter för England och Wales. Kommittén sammanträder en gång i kvartalet och utbyter bland annat information om den senaste EU-lagstiftningen och nätverkets verksamhet. Kontaktpunkten deltar även i vissa av de möten som lordkanslerns rådgivande kommitté för internationell privaträtt (Lord Chancellor’s Advisory Committee on Private International Law) håller. Denna kommitté består av seniora domare och akademiker och ger råd till justitieministeriet om EU-förslag som rör civilrättsligt samarbete.

Kontaktpunkten har dessutom regelbundet kontakt med advokatsamfundet för barristers (Bar Council) och advokatsamfundet för solicitors (Law Society) i England and Wales, samt med den brittiska företrädaren i nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net), som ansvarar för samtliga brittiska jurisdiktioner. Tidigare har möten även hållits med Förenade kungarikets Solvit-kontakter.

Tillhandahållande av information

Det finns inte någon nationell webbplats för det europeiska rättsliga nätverket i England och Wales. Information tillhandahålls via andra befintliga webbplatser, inklusive det ovannämnda domstolsintranätet. Kontaktpunkten har dock samarbetat med andra för att tillhandahålla olika informationskällor, inklusive den rådgivning till allmänheten som domstolsverket ger på sin webbplats om hur man ska göra för att anmäla eller svara på gränsöverskridande fordringar – särskilt i samband med förordningarna om den europeiska exekutionstiteln, det europeiska betalningsföreläggandet och det europeiska småmålsförfarandet. Kontaktpunkten har även samarbetat med ECC-Net i Förenade kungariket, som har tagit fram en handbok för det europeiska småmålsförfarandet. Man använder sig av de möjligheter som ges för att öka medvetenheten om det europeiska rättsliga nätverket och e-juridikportalen. Detta sker vid lämpliga möten och konferenser och i relevanta publikationer.

Senaste uppdatering: 02/02/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.