Om nätverket

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Det nationella nätverkets kontaktpunkter utgörs av två rådgivare vid justitieministeriets avdelning för internationellt rättsligt samarbete, som båda även fullgör uppgifterna som företrädare för centralmyndigheten. Kontaktpunkternas viktigaste uppgifter är följande:

 • Se till att de lokala rättsliga myndigheterna får allmän information om EU-instrument och internationella instrument för rättsligt samarbete på privaträttens område.
 • Förse andra kontaktpunkter och myndigheter samt lokala rättsliga myndigheter i den egna medlemsstaten med all den information som krävs för ett gott rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna, för att kunna hjälpa till med utarbetandet av genomförbara framställningar om rättsligt samarbete och upprättandet av de lämpligaste direktkontakterna.
 • Tillhandahålla information för att underlätta tillämpningen av en annan medlemsstats lagstiftning som är tillämplig enligt ett EU-instrument eller internationellt instrument.
 • Söka efter lösningar på svårigheter som kan uppkomma i samband med en framställning om rättsligt samarbete.
 • Underlätta samordning av behandlingen av framställningar om rättsligt samarbete i relevant medlemsstat, särskilt när flera framställningar från de rättsliga myndigheterna i medlemsstaten i fråga ska verkställas i en annan medlemsstat.
 • Via nätverkets webbplats, att bidra till att informera allmänheten generellt om rättsligt samarbete på privaträttens område inom EU, om relevanta EU-instrument och internationella instrument och om medlemsstaternas nationella lagstiftning, särskilt avseende rätten att få sin sak prövad i domstol.
 • Samarbeta i anordnandet av och deltagandet i nätverkets möten.
 • Bistå vid utarbetande och uppdatering av information till allmänheten.
 • Säkerställa samordning mellan nätverkets medlemmar på nationell nivå.
 • Vartannat år utarbeta en rapport om sin verksamhet, i tillämpliga fall med bästa praxis inom nätverket, lägga fram den vid ett möte med nätverkets medlemmar och särskilt uppmärksamma möjliga förbättringar inom nätverket.

Sambandsperson för nätverket är en domare vid Harju distriktsdomstol som även företräder Estland i det domarnätverk som upprättats genom Haagkonferensen för internationell privaträtt. Sambandspersonens uppgift är att ge domstolstjänstemännen vägledning om EU:s regler på det privaträttsliga området, och att dela med sig av sina erfarenheter till nätverket vad gäller tillämpning av lagstiftning på olika områden.

Genom ikraftträdandet av det andra beslutet om det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (det europeiska privaträttsliga nätverket) 2011, genom vilket nätverkets verksamhet utvidgades till yrkesorganisationer, blev följande organ medlemmar i det europeiska privaträttsliga nätverket i Estland:

 • Estlands kammare för exekutionstjänstemän och konkursförvaltare, som företräder exekutionstjänstemän och konkursförvaltare.
 • Estlands advokatsamfund, som företräder advokater och notarier.

Vid mötena företräds kammaren för exekutionstjänstemän och konkursförvaltare av olika företrädare för yrkesorganisationer, medan Estlands advokatsamfund vanligtvis företräds av sin ordförande. Yrkesorganisationerna ansvarar för följande:

 • Utbyte av erfarenheter och information vad gäller effektiv och praktisk tillämpning av EU-instrument och internationella instrument.
 • Samarbete vid utarbetande och uppdatering av faktablad.
 • Yrkesorganisationernas deltagande i relevanta möten.

Beroende på det ämne som diskuteras bjuder kontaktpunkten även in andra nationella experter att tala om sina erfarenheter vid nätverkets möten. Exempelvis har flera andra domare, utöver sambandspersonen, varit närvarande vid mötena, liksom företrädare för andra ministerier och för notariekammaren, rådgivare vid Högsta domstolen samt företrädare för konsumentskyddsnämnden och fakultetsledamöter vid Tartu universitet m.fl.

Senaste uppdatering: 19/04/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.