Om nätverket

Finland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Kontaktpunkter i Finland

Kontaktpunkten i Finland utgörs av två tjänsteman vid justitieministeriets enhet för internationellt rättshjälp. Kontaktpunkten tillhör en enhet som fungerar som centralmyndighet i fråga om flera EU-förordningar och internationella avtal på området civil- och straffrätt. Utöver nätverkandet handhar kontaktpunktens de uppgifter som sköts av en centralmyndighet samt annat civilrättsligt samarbete.

Kontaktpunkten har en särskild e-postadress för domstolar och andra rättsliga myndigheter och förvaltningar som deltar i det rättsliga samarbetet på privaträttens område och som behöver praktiskt stöd vad gäller problem med anknytning till gränsöverskridande ärenden.

Kontaktpunkten arbetar aktivt tillsammans med nationella rättsliga myndigheter, advokater och andra rättstillämpare. Bland kontaktpunktens uppgifter ingår att sprida information om lagbestämmelser i EU:s privat- och handelsrätt och deras praktiska tillämpning samt fortbildning i relaterade frågor. Kontaktpunkten hjälper också de nationella rättsliga myndigheterna med problem kopplade till gränsöverskridande framställningar och deltar aktivt i relevanta nätverk och arbetsgrupper.

Finlands advokatförbund har utsetts till medlem i nätverket i enlighet med artikel 2.1.e i grundbeslutet.

Förutom kontaktpunkten och Finlands advokatförbund deltar medlemmar i det finska civilrättsliga nätverket i nätverkets arbete (se närmare nedan).

Det finska nationella nätverket för gränsöverskridande civilrättsliga frågor

Ett nationellt nätverk för gränsöverskridande civilrättsliga frågor inrättades i Finland år 2016.

Till det nationella nätverkets uppgifter hör bl.a. att sprida kunskaper bland finska rättsliga myndigheter och andra rättstillämpare om EU:s civilrättsliga lagstiftning och vilka informationskällor som står till buds, samt även att informera om det europeiska civilrättsliga nätverket.

Företrädare för tingsrätterna, hovrätterna, utsökningsmyndigheterna, rättshjälpsmyndigheterna, Finlands advokatförbund och justitieministeriet har utsetts till medlemmar i nätet. Nätverkets kontaktpunkt i Finland samordnar nätverkets verksamhet.

Det nationella nätverket träffas två gånger per år. Företrädare för det nationella nätverket deltar även i det europeiska civilrättsliga nätverkets möten och arbete.

Senaste uppdatering: 15/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.