Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Om nätverket

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

I Frankrike består det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område av domare, advokater (avocats), notarier och delgivningsmän/exekutionstjänstemän (huissiers de justice). Nätverket är emellertid öppet för alla juristyrken som har ett intresse för det, särskilt om de tillämpar EU:s privaträtt, såsom justitiesekreterare (greffiers), chefsjustitiesekreterare (directeurs des services des greffes) samt domare och justitiesekreterare vid handelsdomstolar).

Sedan nätverket upprättades har den franska kontaktpunkten alltid varit en domare vid justitieministeriets civildirektorat. Denna domare finns vid avdelningen för ömsesidigt bistånd, internationell privaträtt och EU-rätt (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – Dedipe), som har utsetts till central myndighet för tillämpningen av flera instrument för internationellt samarbete på privaträttens område. Kontaktpunkten kan ge franska rättstillämpare och nätverksmedlemmar från andra EU-länder praktisk sakkunskap i rättsligt samarbete på privaträttens område och hjälp med att undanröja hinder i gränsöverskridande fall.

Det franska nätverket är organiserat på nationell och lokal nivå. En ”ansvarig sambandsperson” utses således vid varje fransk appellationsdomstol och vid Högsta domstolen (Cour de cassation). Sambandspersonen ska underlätta samarbetet lokalt och informera rättsväsendet om genomförandet av instrument för civilrättsligt samarbete och särskilt om EU-rätten. De ansvariga sambandspersonerna vid appellationsdomstolarna och vid Högsta domstolen kan även signalera svårigheter med tillämpningen av EU-lagstiftning till den nationella kontaktpunkten. Den nationella kontaktpunkten vidarebefordrar informationen om dessa svårigheter till nätverkets sekretariat vid Europeiska kommissionen.

Övriga yrken är medlemmar och deltar i nätverkets verksamhet genom sina respektive nationella organ:

–         Delgivningsmän/exekutionstjänstemän (huissiers de justice) företräds av Nationella kammaren för delgivningsmän/exekutionstjänstemän (CNCJ).

–          Advokater företräds av Nationella rådet för advokatsamfund (Conseil national des barreaux – CNB) och av Délégation des barreaux de France (DBF), CNB:s delegation i Bryssel. Fliken om det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område på DBF:s webbplats innehåller fullständig information om advokatnätverkets medverkan i Frankrike.

–         Notarier företräds av Högsta notarierådet (Conseil supérieur du notariat – CSN).

Även franska sambandsdomare som arbetar i EU-länder ingår i nätverket liksom de centrala myndigheter som ansvarar för tillämpningen av samarbetsavtal på privaträttens område (exempelvis Europa- och utrikesministeriets byrå för indrivning av underhåll).

Inom ramen för projektet ”Connaître la législation de l’Union européenne (Lär dig mer om EU-lagstiftningen), eller Clue-projektet, som subventioneras genom Europeiska kommissionens program Rättsliga frågor, har flera åtgärder vidtagits för att öka fransmännens medvetenhet om det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

Under de senaste åren har Clue I-projektet gjort det möjligt att synliggöra det rättsliga samarbetet och EU-rättens verktyg (genom ett månatligt nyhetsbrev, en video om nätverket och en särskild webbsida på ministeriets intranät). Dessutom har projektet främjat utbytet av god praxis mellan rättstillämpare (genom utbildningsseminarier om internationell privaträtt och en praktisk handbok för ansvariga sambandspersoner vid appellationsdomstolen). Det nya Clue II-projektet inleddes i februari 2021. Det ska fortsätta efter samma linjer, fast med större ambitioner (fler seminarier, fler ämnen, fler verktyg för spridning av EU-rätten), och utbyta bästa praxis med andra nationella nätverk.

En gång per år, på en dag nära Europeiska civilrättsdagen, träffas medlemmarna i det franska nätverket i Paris för att se över nätverkets verksamhet och diskutera utvecklingen inom EU:s privaträtt.

Senaste uppdatering: 16/02/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.