Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om nätverket

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

I Frankrike består det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område av domare, advokater (avocats), notarier och exekutionstjänstemän (commissaires de justice). Nätverket är emellertid öppet för alla juristyrken som har ett intresse för det, särskilt om de tillämpar EU:s privaträtt, såsom registratorer (greffiers), chefsregistratorn (directeurs des services des greffes) samt domare och registratorer vid handelsdomstolar).

Sedan nätverket upprättades har den franska kontaktpunkten alltid varit en domare vid justitieministeriets civildirektorat (Direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la justice). Denna domare finns vid avdelningen för ömsesidigt bistånd, internationell privaträtt och EU-rätt (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE), som har utsetts till central myndighet för tillämpningen av flera instrument för internationellt samarbete på privaträttens område. Kontaktpunkten kan ge franska rättstillämpare och nätverksmedlemmar från andra EU-länder praktisk sakkunskap i rättsligt samarbete på privaträttens område och hjälp med att undanröja hinder i gränsöverskridande fall.

Det franska nätverket är organiserat på nationell och lokal nivå. En ”ansvarig sambandsperson” (magistrat référent) utses således vid varje fransk appellationsdomstol och vid Högsta domstolen (Cour de cassation). Sambandspersonen ska underlätta samarbetet lokalt och informera rättsväsendet om genomförandet av instrument för civilrättsligt samarbete och särskilt om EU-rätten. De ansvariga sambandspersonerna vid appellationsdomstolarna och vid Högsta domstolen kan även signalera svårigheter med tillämpningen av EU-lagstiftning till den nationella kontaktpunkten. Den nationella kontaktpunkten vidarebefordrar informationen om dessa svårigheter till nätverkets sekretariat vid Europeiska kommissionen.

Övriga yrken är medlemmar och deltar i nätverkets verksamhet genom sina respektive nationella organ:

-  Exekutionstjänstemännen (commissaires de justice, tidigare kallade huissiers de justice) företräds av Nationella kammaren för exekutionstjänstemän (Chambre nationale des commissaires de justice – CNCJ).

- Advokater företräds av Nationella rådet för advokatsamfund (Conseil national des barreaux – CNB) och av Délégation des barreaux de France (DBF), CNB:s delegation i Bryssel. Fliken om det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område på DBF:s webbplats innehåller fullständig information om advokatnätverkets medverkan i Frankrike.

- Notarier företräds av Högsta notarierådet (Conseil supérieur du notariat – CSN).

Även franska sambandsdomare (magistrats de liaison) som arbetar i EU-länder ingår i nätverket liksom de centrala myndigheter som ansvarar för tillämpningen av samarbetsavtal på privaträttens område (exempelvis Europa- och utrikesministeriets byrå för indrivning av underhåll).

Inom ramen för Clue-projektet Connaître la législation de l’Union européenne (Lär dig mer om EU-lagstiftningen), som subventioneras genom Europeiska kommissionens program Rättsliga frågor, har flera åtgärder vidtagits för att öka fransmännens medvetenhet om det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

De senaste åren har Clue I-projektet medfört att det blivit möjligt att synliggöra det rättsliga samarbetet och EU:s rättverktyg(med hjälp av ett månatligt nyhetsbrev, en video om nätverket samt en särskild webbsida på ministeriets intranät), och därtill att främja utbytet av god praxis mellan rättstillämpare (genom utbildningsseminarier om internationell privaträtt samt en praktisk vägledning för sambandspersoner vid appellationsdomstolen). Det nya Clue II-projektet som inleddes i februari 2021 drivs fortsatt enligt samma linjer, fast med större ambitioner (fler seminarier, fler ämnen, fler verktyg för spridning av EU-rätten), och utbyter bästa praxis med andra nationella nätverk.

En gång per år träffas medlemmarna i det franska nätverket i Paris för att se över nätverkets verksamhet och diskutera utvecklingen inom EU:s privaträtt.

Ytterligare information om det franska nätverket finns på följande webbplats: justice.gouv.fr.

Senaste uppdatering: 16/01/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.