Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Om nätverket

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

I Frankrike ingår domare, åklagare, advokater, notarier och exekutionstjänstemän i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Nätverket är emellertid öppet för alla juridiska yrken som har ett intresse för det. Särskilt om de arbetar med tillämpning av EU-privaträtt (justitiesekreterare, chefsjustitiesekreterare samt domare och justitiesekreterare vid handelsdomstolar).

Den nationella kontaktpunkten utgörs av en sambandsperson med juridisk erfarenhet som arbetar vid justitieministeriets direktorat för civil- och handelsrätt. Denne arbetar vid den särskilda byrån för EU-rätt och internationell privaträtt (bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile) som även är central myndighet i fråga om tillämpningen av flera internationella samarbetsinstrument på privaträttens område.

Varje appellationsdomstol och även kassationsdomstolen har utsett en ”ansvarig sambandperson” (eller ”lokal kontaktpunkt”). Deras roll är att på lokal nivå underlätta lösning av problem i samarbetet som har signalerats av nätverket och att informera domare och åklagare om hur verktygen för det civilrättsliga samarbetet ska användas och mer generellt om EU-rätten. De ansvariga sambandpersonerna vid appellationsdomstolarna och vid kassationsdomstolen kan även de signalera svårigheter med tillämpningen av EU-lagstiftning till den nationella kontaktpunkten, som sedan förmedlar informationen vidare.

Delgivningsmännen/exekutionstjänstemännen företräds av Nationella kammaren för delgivningsmän/exekutionstjänstemän.

Advokaterna företräds av Délégation des barreaux de France (som är franska advokatsamfundets delegation i Bryssel).

Notarierna företräds av Nationella kammaren för notarier.

Även franska sambandspersoner som arbetar i EU-länder ingår i nätverket liksom de centrala myndigheter som ansvarar för tillämpningen av samarbetsinstrument på privaträttens område.

En gång per år möts medlemmarna i det franska nätverket i Paris på en dag nära Europeiska civilrättsdagen för diskussioner kring nätverkets aktiviteter och för utbyte av åsikter om de senaste nyheterna inom EU-rätten och utvecklingen på privaträttens område.

Senaste uppdatering: 08/08/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.