Om nätverket

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Till följd av Tysklands federala struktur finns det utöver nätverkets federala kontaktpunkt även kontaktpunkter i varje delstat. Den federala kontaktpunkten finns på förbundsjustitieämbetet (Bundesamt für Justiz). Beroende på den aktuella delstatens organisationsstruktur finns delstaternas kontaktpunkter antingen vid en domstol (Bayern – Münchens delstatsöverdomstol (Oberlandesgericht München), Bremen – Bremens delstatsdomstol (Landgericht Bremen), Hamburg – Hamburgs distriktsdomstol (Amtsgericht Hamburg), Hessen – delstatsöverdomstolen i Frankfurt am Main – (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Niedersachsen – delstatsöverdomstolen i Celle (Oberlandesgericht Celle), Nordrhein-Westfalen – delstatsöverdomstolen i Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf), och Sachsen – delstatsöverdomstolen i Dresden (Oberlandesgericht Dresden) eller vid delstatens justitieministerium (Landesjustizministerium). Sammanlagt har nätverket 17 kontaktpunkter i Tyskland. Förutom att besvara inkommande och utgående förfrågningar samordnar den federala kontaktpunkten för samordningen det nationella nätverket och organiserar bl.a. Europeiska civilrättsdagen och de tyska nätverksmedlemmarnas möten.

Uppgifterna är internt uppdelade mellan delstaternas kontaktpunkter och den federala kontaktpunkten. Den federala kontaktpunkten besvarar alla förfrågningar som rör tysk privaträtt och domstolarnas organisation i allmänhet. Frågor som rör ett särskilt mål besvaras emellertid av kontaktpunkten i den delstat där målet är anhängigt. Alla tyska kontaktpunkter är emellertid jämställda, vilket innebär att alla 17 kontaktpunkter kan kontaktas för alla typer av förfrågningar. Den federala kontaktpunkten kan även – i undantagsfall – tillhandahålla hjälp i konkreta mål. Genom denna interna uppdelning säkerställs att den kontaktpunkt som är bäst lämpad besvarar frågan.

Utöver kontaktpunkterna har domstolarna i Tyskland också möjlighet att kontakta sammanlagt fyra domare inom det område som omfattas av förordning (EU) 2019/1111 (Bryssel IIb-förordningen). Deras uppgifter är också internt uppdelade mellan delstaterna. Externa förfrågningar kan riktas till var och en av de fyra domarna. Vid behov vidarebefordras förfrågan direkt till lämplig ansvarig domare, på grundval av den interna uppdelningen av uppgifter samt med beaktande av språkkunskaper, särskilda kunskaper och expertkunskaper i det konkreta målet.

Utöver detta ansvarar en tysk sambandsperson vid det franska justitieministeriet för tysk-franskt rättsligt bistånd. Om det uppstår problem i enskilda ärenden vad gäller förfrågningar från Frankrike om rättsligt bistånd eller om innehållet i den franska lagstiftningen måste fastställas, kan man utöver att gå den vanliga vägen via kontaktcentren även vända sig till den tyska sambandspersonen för att få hjälp.

Enligt artikel 2.1 e i rådets beslut nr 2001/470/EG av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område, senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 568/2009/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets beslut 2001/470/EG, har Tyskland utsett det federala advokatsamfundet (Bundesrechtsanwaltskammer), det federala notarieförbundet (Bundesnotarkammer), patentombudssamfundet (Patentanwaltskammer), det tyska advokatsamfundet (Deutscher Anwaltverein), det tyska förbundet för exekutionstjänstemän (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) samt det federala tyska förbundet för rättsvårdstjänstemän (Bund Deutscher Rechtspfleger), till medlemmar i nätverket.

Andra nätverksmedlemmar i Tyskland omfattar de centrala organ som fastställs i förordning (EU) 2020/1784 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (förordningen om delgivning av handlingar) och förordning (EU) 2020/1783 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (förordningen om bevisupptagning). Dessa centrala organ och delstaternas rättsliga myndigheter förser domstolarna med aktuell information angående rättshjälp. De vidtar också ytterligare åtgärder och stödjer domstolarna vad gäller delgivning av handlingar och bevisupptagning i mål med anknytning till utlandet. Andra nätverksmedlemmar är centralmyndigheten enligt rådets förordning (EU) 2019/1111 (Bryssel IIb-förordningen) och centralmyndigheten enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (underhållsförordningen).

Närmare information om nätverket i Tyskland och en förteckning över kontaktpersoner återfinns på förbundsjustitieministeriets webbplats (Bundesamt für Justiz)(http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Senaste uppdatering: 03/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.