Om nätverket

Grekland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Nätverkets struktur

Antal kontaktpunkter: Tjugotvå kontaktpunkter har utsetts. Nitton av dessa utgörs av domare som ingår i det nationella nätverket samtidigt som de fullgör sina ordinarie åligganden. Tre utgörs av tjänstemän vid justitieministeriets avdelning för internationellt rättsligt samarbete på privaträttens område, som fungerar som central myndighet vid tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (Bryssel IIa-förordningen) (som kompletterar 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn), rådets förordning (EG) nr 4/2009 (underhållskyldighet) och direktiv 2002/8/EG (rättshjälp), och även som centralt organ vid tillämpningen av kommissionens förordningar (EG) nr 1206/2001 (bevisupptagning) och (EG) nr 1393/2007 (delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar).

Nationellt nätverk: Det har inrättats ett informellt nationellt nätverk med en centraliserad struktur. De viktigaste beståndsdelarna är den centrala myndigheten, domare från Aten och tre företrädare för juristyrkena (sammanslutningar av advokater, exekutionstjänstemän och notarier). Avdelningen för internationellt rättsligt samarbete i civil- och straffrättsliga ärenden övervakar arbetet i det europeiska rättsliga nätverket och samordnar kontaktpunkterna på nationell nivå när det gäller Greklands skyldigheter inom ramen för det europeiska rättsliga nätverket och det innehåll som lagts upp på EU:s e-juridikportal. Nätverkets nationella kontaktpunkter färdigställer faktablad, uppdaterar Greklands formella anmälningar om EU-lagstiftning beträffande rättsligt samarbete på privaträttens område, besvarar frågeformulär från det europeiska rättsliga nätverket och andra EU-organ och svarar på frågor från andra kontaktpunkter eller EU-myndigheter om framför allt genomförandet av EU-lagstiftningen i Grekland.

Regelbundna möten hålls. Dessa samordnas av avdelningen för rättsligt samarbete i civil- och straffrättsliga ärenden. I regel hålls två till fyra möten om året. Syftet med mötena är att utbyta åsikter, erfarenheter och information. På dagordningen för mötena står framför allt ämnen som diskuterats på det europeiska rättsliga nätverkets möten på EU-nivå, problem som kan uppstå till följd av genomförandet av EU-lagstiftning (förordningar och direktiv) på nationell nivå och Greklands skyldigheter inom ramen för det europeiska rättsliga nätverket och e-juridikportalen (se ovan).

Spridning av information till allmänheten

På webbplatsen för ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter (justitieministeriet) hänvisas särskilt till det europeiska rättsliga nätverket. Arbete pågår för att uppdatera webbplatsen för att ge en fullständig och tydlig beskrivning av det europeiska rättsliga nätverkets roll och användningsområden i samband med EU-lagstiftningen om rättsligt samarbete på privaträttens område.

På nationell nivå sprids information om EU-lagstiftning på privaträttens område genom man distribuerar tryckt material från det europeiska rättsliga nätverket och anordnar seminarier och endagarsevenemang, antingen i Aten eller i andra grekiska städer, om utvecklingen av EU-lagstiftningen om rättsligt samarbete på privaträttens område och dess rättsverkningar på nationell nivå (medlemmar i nätverket deltar ibland som huvudtalare). Dessa evenemang sker under ledning av justitieministeriet i samarbete med advokatsamfund i olika delar av landet, den nationella domarskolan, det statliga lagrådet, sammanslutningar för yrkesutövare på privaträttens område etc.

Endagarsevenemang som Europeiska civilrättsdagen är tänkta att fungera som en väckarklocka för europeiska jurister och ge upphov till en dialog om hur EU:s lagstiftningsinitiativ fortskrider. Denna har hållits nästan en gång om året de senaste åren, under ledning av justitieministeriet.

Senaste uppdatering: 11/12/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.