Om nätverket

Ungern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Avdelningen för internationell privaträtt (Nemzetközi Magánjogi Főosztály) vid justitieministeriet (Igazságügyi Minisztérium) fungerar som nationell kontaktpunkt i Ungern. De arbetsuppgifter som har med detta att göra är fördelade på flera olika medarbetare vid avdelningen, som utför dem vid sidan av sitt övriga arbete.

Justitieministeriet (avdelningen för internationell privaträtt) och inrikesministeriet är medlemmar i nätverket i egenskap av centrala myndigheter. Den nationella domstolsmyndigheten (Országos Bírósági Hivatal), i egenskap av annan rättslig myndighet, samt Ungerns nationella notariekammare (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), det ungerska advokatsamfundet (Magyar Ügyvédi Kamara) och det ungerska exekutionstjänstemannaförbundet (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar), i egenskap av yrkessammanslutningar, är också medlemmar i nätverket. Medlemmarnas företrädare deltar regelbundet i nätverkets möten, givetvis beroende på hur dagordningen för mötena ser ut.

De ungerska medlemmarna i nätverket har inget officiellt internt nätverk i Ungern. I stället samarbetar medlemmarna från fall till fall när behovet finns.

Här hittar du praktisk information om civilrättsligt samarbete inom EU och med länder utanför EU, sammanställd av justitieministeriets avdelning för internationell privaträtt.

Senaste uppdatering: 15/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.