Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på ungerska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Om nätverket

Ungern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Avdelningen för internationell privaträtt vid justitieministeriet (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) fungerar som kontaktpunkt i Ungern. Utöver sina vanliga arbetsuppgifter arbetar flera av avdelningens tjänstemän med motsvarande uppgifter för nätverket.

Justitieministeriet (avdelningen för internationell privaträtt) och ministeriet för mänskliga resurser (Emberi Erőforrások Minisztériuma) är medlemmar i nätverket i egenskap av centrala myndigheter. Medlemmar i nätverket är även den nationella domstolsmyndigheten (Országos Bírósági Hivatal), i egenskap av annan rättslig myndighet, Ungerns nationella notariekammare (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), det ungerska advokatsamfundet (Magyar Ügyvédi Kamara) och den ungerska kammaren för exekutionstjänstemän (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara), de tre sistnämnda i egenskap av yrkessammanslutningar. Medlemmarnas företrädare deltar regelbundet i nätverkets möten, naturligtvis beroende på hur dagordningen för mötena ser ut.

Ungern har inte något formellt nationellt nätverk bestående av de ungerska medlemmarna i nätverket. Samarbete mellan medlemmarna sker på ad hoc-basis och vid behov.

Praktisk information om civilrättsligt samarbete inom EU och med tredjeländer har sammanställts av justitieministeriets avdelning för internationell privaträtt. Klicka här för att komma till informationen.

Senaste uppdatering: 12/12/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.