Om nätverket

Irland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Kontaktpunkter

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område har två kontaktpunkter för Irland, en för distrikts- och grevskapsdomstolar och en för de högre domstolarna, dvs. High Court, appellationsdomstolen och Högsta domstolen (Supreme Court). Kontaktpunkterna har ett nära samarbete i frågor som rör nätverket. De irländska kontaktpunkterna är knutna till det irländska domstolsverket i Dublin. Även om kontaktpunkterna har var sitt behörighetsområde överlappar deras arbete, och de ansvarar ensamma för nätverket i sina direktorat. Frågor som ställs via nätverket bör hänskjutas till relevant kontaktpunkt för berörd jurisdiktion. Kontaktpunkterna bedriver sitt arbete vid olika kontor men inom det irländska domstolsverkets direktorat i Dublin. Nätverkets arbete kombineras med andra arbetsuppgifter. Kontaktpunkterna kan emellertid be andra kollegor att hjälpa och bistå dem i frågor som rör nätverkets arbete. Kontaktpunkterna har regelbundet kontakt med varandra via e-post, telefonsamtal och personliga möten med medlemmar av nätverket i Irland, däribland centralmyndigheterna, verksamhetschefen för Högsta domstolen och High Court och chefen för reform och utveckling vid domstolsverket [artikel 2.1 d) medlemmar], samt tjänstemän vid ministeriet för rättsväsendet och lagreform [artikel 2.1 d medlemmar]. Kontaktpunkterna har dessutom regelbundet kontakt med en särskilt utsedd person inom rättsväsendet beträffande utvecklingen inom nätverket.

Hur nätverket fungerar i Irland

Det finns inte något formellt nationellt nätverk i Irland. Det finns ett nätverk av personer som är experter på vissa politikområden och som kontaktpunkterna kan vända sig till för att få svar på eventuella frågor som uppkommit.

Kontaktpunkterna har täta kontakter med andra personer, t.ex. med ett antal domare med specialkompetens på vissa rättsområden eller med ansvar för internationella förbindelser. Tillsammans bildar dessa ett utvidgat irländskt nätverk. Kontaktpunkterna kan kontaktas via e-post. Kontaktpunkten säkerställer att relevanta politiska, administrativa eller rättsliga experter rådfrågas före relevanta möten i nätverket, och att mötesprotokollen och relevanta åtgärdspunkter sprids på lämpligt sätt.

Kontaktpunkten står även regelbundet i kontakt med justitieministeriet i policyfrågor och med centralmyndigheten i frågor som rör underhåll till familjemedlemmar och gränsöverskridande frågor.

Tillhandahållande av information

Nätverket har inte någon webbplats i Irland. Information tillhandahålls via domstolsverkets webbplats och olika irländska ministeriers befintliga webbplatser. Kontaktpunkten samarbetar med andra aktörer och andra ministerier när den tillhandahåller information från olika källor till de medlemsstater som ingår i nätverket och till själva nätverket.

Senaste uppdatering: 17/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.