Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Om nätverket

Italien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Det italienska rättsliga nätverket är placerat i det italienska justitieministeriet, närmare bestämt vid kontoret för internationellt rättsligt samarbete inom avdelningen för rättsliga frågor som i sin tur ingår i generaldirektoratet för internationella ärenden och rättsligt samarbete.

För närvarande finns det fem kontaktpunkter.

Kontaktpunkterna står i ständig kontakt med andra medlemmar i nätverket och samarbetar med dessa vid handläggning av ansökningar om samarbete och vid utarbetandet av informationsblad med praktisk information för publicering på e-juridikportalen.

De övriga medlemmarna i det italienska nätverket är

– avdelningen för ungdomsrättsvård och samhällstjänst (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità),

– generaldirektoratet för automatiserade informationssystem (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, kontaktpunkt för e-juridikportalen),

– centralmyndigheten för delgivning av rättsliga handlingar,

– det nationella advokatrådet (Consiglio Nationale Forense),

– Italiens nationella notarieråd (Consiglio Italiano del Notariato).

Kontaktpunkterna för det europeiska rättsliga nätverket är även kopplade till

– domarutbildningen (Scuola Superiore della Magistratura),

– den italienska grenen av nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-nätverket),

– informationssystemet för den inre marknaden i Italien,

– Pietro Franzina, professor i internationell privaträtt vid Università Cattolica del Sacro Cuore, som fungerar som sakkunnig och ger råd till kontaktpunkterna.

Nätverkets italienska medlemmar har i regel ett möte om året.

Kontaktpunkterna bistår rättsliga myndigheter i gränsöverskridande frågor.

Alla publikationer från kommissionen (broschyrer, sammanfattningar i informationssyfte etc.) delas ut till rättsliga myndigheter och berörda parter.

Ibland tar kontaktpunkterna emot delegationer från andra medlemsstater som besöker Italien som ett led i deras rättsliga utbildning.

En hänvisning till nätverket finns på justitieministeriets webbplats https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7.

Förteckning över myndigheter som arbetar med förordningar som har störst relevans för det rättsliga samarbetet på privaträttens område:

Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001

Direktiv 2003/8/EG om rättshjälp

I båda fallen är centralmyndigheten i Italien följande:

Justitieministeriet (Ministero della Giustizia)

Avdelningen för rättsliga frågor (Dipartimento Affari di Giustizia)

Generaldirektoratet för internationella ärenden och rättsligt samarbete (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria)

Via Arenula 70

00186 Rom

Tfn: +39 06 68852633 +39 06 68852180

E-post: cooperation.dginternazionale@giustizia.it

– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning av handlingar

Centralmyndighet i Italien är följande:

Kontoret för exekutionstjänstemän vid appellationsdomstolen i Rom (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52

00192 Rom

Tfn: +39 06 328361

Fax: +39 06 328367933

– Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 (Bryssel IIa)

– Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 (underhållsskyldigheter)

Centralmyndighet i Italien är följande:

Justitieministeriet (Ministero della Giustizia)

Avdelningen för ungdomsrättsvård och samhällstjänst (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa 24

00136 Rom

Tfn: +39 06 68188 535/331/326

Fax: +39 06 68808085

E-post: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Senaste uppdatering: 21/07/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.