Om nätverket

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Funktionerna för den nationella kontaktpunkten för nätverket och företrädaren för den centrala myndigheten utförs av justitieministeriets avdelning för internationellt samarbete (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departments).

Kontaktpunkterna har följande huvudfunktioner:

– De ska se till att lokala rättsliga myndigheter får allmän information om gemenskapsinstrument och internationella instrument som rör internationellt samarbete på privaträttens område och tillhandahålla den information som behövs för ett lyckat rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna i syfte att hjälpa dem att utarbeta verkställbara ansökningar om rättslig hjälp.

– De ska hitta lösningar på problem som kan uppstå i samband med en ansökan om rättsligt samarbete.

– De ska använda nätverkets webbplats för att informera allmänheten om det rättsliga samarbetet på privaträttens område i EU och relevanta gemenskapsinstrument och internationella instrument.

– De ska samarbeta för att anordna möten med nätverket och delta i dessa.

– De ska hjälpa till att utarbeta och uppdatera information avsedd för allmänheten.

– De ska säkerställa samarbete mellan nätverksmedlemmar på nationell nivå.

Beroende på vilket ämne som diskuteras bjuder kontaktpunkterna även in sakkunniga från andra institutioner till nätverkets möten så att de kan dela med sig av sina erfarenheter. Till exempel har flera domare, företrädare för justitieministeriet inom olika områden, notarier, certifierade medlare, företrädare för förvaltningen av underhållsgarantifonden (Uzturlīdzekļu garantijas fonds), företrädare för exekutionstjänstemannarådet (Tiesu izpildītāju padome) och akademisk personal deltagit i möten tillsammans med kontaktpunkten.

Den 11 januari 2023 ingick justitieministeriet och Europeiska kommissionen ett avtal om att genomföra ett projekt för att stärka kapaciteten hos det lettiska nationella nätverket för rättsligt samarbete inom det europeiska rättsliga nätverket (Stiprinat Latvijas Nacionala tiesiskas sadarbibas tikla kapacitates Eiropas Tiesiskas sadarbibas tikla ietvaros) (LVJUCO-projektet). Projektet kommer att främja det rättsliga samarbetet mellan behöriga myndigheter och öka allmänhetens medvetenhet om det nationella rättsliga nätverket.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.