Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Om nätverket

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Nationella kontaktpunkter är direktören för justitieministeriets avdelning för internationellt samarbete och advokaten vid samma avdelning, som även fungerar som företrädare för den centrala myndigheten. Kontaktpunkterna har följande huvudfunktioner:

– De ska se till att lokala rättsliga myndigheter får allmän information om de gemenskapsinstrument och internationella instrument som rör internationellt samarbete på privaträttens område och tillhandahålla den information som behövs för ett lyckat samarbete mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter i syfte att bistå dem i utarbetandet av genomförbara ansökningar om juridiskt bistånd.

– De ska hitta lösningar på problem som kan uppstå i samband med ansökningar om rättsligt samarbete.

– De ska använda nätverkets webbplats för att informera allmänheten om samarbete mellan rättsliga myndigheter på privaträttens område i EU och relevanta gemenskapsinstrument och internationella instrument.

– De ska samarbeta för att anordna möten med nätverket och delta i dessa.

– De ska hjälpa till att förbereda och uppdatera information avsedd för allmänheten.

– De ska säkerställa samarbete mellan nätverksmedlemmar på nationell nivå.

Beroende på vilket ämne som diskuteras bjuder kontaktpunkterna även in sakkunniga från andra institutioner till nätverkets möten så att de kan dela med sig av sina erfarenheter. Sådana möten och kontaktpunkten har t.ex. besökts av flera domare, företrädare för justitieministeriet med olika kompetensområden, notarier, certifierade medlare, företrädare för underhållsgarantifonden, företrädare för exekutionstjänstemannakammaren och akademisk personal.

Senaste uppdatering: 24/03/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.