Om nätverket

Luxemburg
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

I Luxemburg är kontaktpunkterna och medlemmarna i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (nätverket) följande:

Kontaktpunkter

– En kontaktpunkt som utsetts vid åklagarmyndigheten (Parquet Général) enligt artikel 2.1 a utför det ”rättsliga samarbete” som föreskrivs i artikel 3.1 a, artikel 5.2 a–c och artikel 5.3 och 5.4 i rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område, ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 568/2009 av den 18 juni 2009.

Den domare som tjänstgör vid åklagarmyndigheten behandlar framställningar om uppgifter och rättsligt samarbete som görs inom nätverket.

Kontaktpunkten vid åklagarmyndigheten fungerar även som centralmyndighet, särskilt inom ramen för förordning (EG) nr 4/2009 och 2007 års Haagkonvention om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar.

– En kontaktpunkt som utsetts vid justitieministeriet enligt artikel 3.1 b, artiklarna 5.3, 5.4, 5.14. 5.15 och 5.18 i rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område, ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 568/2009 av den 18 juni 2009.

Kontaktpunkten vid justitieministeriet ansvarar för administrativ uppföljning, samordning och kommunikation med Europeiska kommissionen, och mer specifikt med nätverkets sekretariat och nätverkets medlemmar på nationell nivå.

Nätverkets medlemmar:

- Experter som utsetts i enlighet med artikel 2.1 d i rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område.

– Yrkessammanslutningar som utsetts i enlighet med artiklarna 2 och 5a i rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område, ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 568/2009 av den 18 juni 2009.

  • Exekutionstjänstemän (huissiers de justice) som företräds av Storhertigdömet Luxemburgs nationella kammare för exekutionstjänstemän (Chambre des huissiers de justice).
  • Advokater (avocats) som företräds av Luxemburgs advokatsamfund (Barreau de Luxembourg) och advokatsamfundet i Diekirch (Barreau de Diekirch).
  • Notarier (notaires) som företräds av Storhertigdömet Luxemburgs notariekammare (Chambre des notaires).

Samverkan mellan kontaktpunkter och nätverkets medlemmar:

Luxemburg har inte något formaliserat nätverk på nationell nivå.

Nätverkets medlemmar bjuds in att delta i nätverkets möten på grundval av de frågor som diskuteras.

Informationsutbyte och samordning mellan nätverkets medlemmar och kontaktpunkterna sker på elektronisk väg eller per telefon.

Senaste uppdatering: 14/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.