Om nätverket

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

För närvarande finns det tre kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket i Malta. Samordningen mellan kontaktpunkterna garanteras av att de arbetar på samma kontor och ständig har kontakt med varandra i alla situationer som uppkommer i samband med nätverkets verksamhet i Malta. Kontaktpunkterna har upprättat samarbetssystem sinsemellan, vilket i sin tur effektiviserar nätverkets verksamhet, särskilt vad gäller att lämna information till privatpraktiserande jurister som begär sådan.

Om det nationella nätverket

  • Rättshjälp

Överförande och mottagande myndighet på rättshjälpsområdet är Advocate for Legal Aid, som är verksam vid registreringsenheterna vid tvistemålsdomstolarna (Civil Courts, Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta).

  • Delgivning av handlingar

Central myndighet med ansvar både för att sända och ta emot information inom området för delgivning av handlingar är åklagarmyndighetens kansli, som är beläget i The Palace, St. George's Square, Valletta. Nämnda myndighet har i uppgift att skicka ansökningsformulär och ta emot handlingar som ska delges från utländska överförande organ, vars handlingar vidarebefordras till en utnämnd tjänsteman vid domstolarna, i enlighet med den maltesiska processrättsliga lagstiftningen som är tillämplig vid delgivning av handlingar.

Åklagarmyndighetens kansli ska som en del av sitt arbete med att delge handlingar, i egenskap av överförande och/eller mottagande organ, även sköta kontakten med sökanden och/eller deras juridiska ombud i väntan på delgivning.

  • Småmål

Behörigt forum på detta område är småmålsdomstolen, Small Claims Tribunal, som är verksam i Law Courts-byggnaden i Valletta. Överklaganden av beslut från denna domstol handläggs av appellationsdomstolen (Court of Appeal), som också är verksam i Law Courts-byggnaden i Valletta.

Vilken myndighet som är behörig i det enskilda fallet beror på var den person mot vilken verkställighet söks har sin hemvist. Court of Magistrates (Malta) och Court of Magistrates (Gozo) är behöriga vad gäller verkställighetsfrågor och även i den bemärkelse som avses i artikel 23, enligt artikel 10.4 i lagen om småmålsdomstolen (kapitel 380 i Maltas lagstiftning).

  • Bevisupptagning

Central myndighet är åklagarmyndighetens kansli i Valletta.

De anmodade domstolarna är följande:

  1. Civil Courts (tvistemålsdomstolar), First Hall
  2. Civil Court (Family Section)
  3. Court of Magistrates (Malta)
  4. Court of Magistrates (Gozo) (som högre instans) eller (som lägre instans)

Domstolarna är behöriga att verkställa framställningar om bevisupptagning som gjorts enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Senaste uppdatering: 22/05/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.