Om nätverket

Nederländerna
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Kontaktpunkter och nätverksmedlemmar i Nederländerna

I Nederländerna har en central kontaktpunkt inrättats på säkerhets- och justitieministeriet. En kontaktpunkt har även inrättats för behörighetsfrågor.

Utöver dessa kontaktpunkter är även yrkessammanslutningarna för de fria juristyrkena (advokater, notarier och exekutionstjänstemän) medlemmar i nätverket.

På grundval av olika förordningar (inklusive förordning (EG) nr 2201/2003, förordning (EG) nr 4/2009 och förordning (EG) nr 1393/2001) är även centralmyndigheter medlemmar i nätverket.

Kommunikation med Europeiska kommissionen (i detta fall sekretariatet för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område) sker vanligtvis via den centrala kontaktpunkten. På så sätt säkerställs att relevant information och relevanta frågor når rätt myndighet.

Kontaktpunkter och medlemmar, särskilt centralmyndigheterna, kommunicerar ofta direkt med varandra och med kontaktpunkter och medlemmar i andra medlemsstater.

Beroende på vad som står på dagordningen inbjuds medlemmar att delta i nätverksmötena.

De nederländska kontaktpunkterna och medlemmarna håller även ett årligt möte. Det årliga mötet erbjuder möjligheter att diskutera nätverkets verksamhet och undersöka områden där den inbördes kommunikationen kan förbättras

Senaste uppdatering: 10/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.