På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Om nätverket

Nordirland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Kontaktpunkter

Det finns en kontaktpunkt för var och en av Förenade kungarikets fyra jurisdiktioner. Eftersom det rör sig om separata jurisdiktioner sker ingen överlappning mellan kontaktpunkternas arbete. Varje kontaktpunkt har uteslutande ansvar för nätverket i sin jurisdiktion. Frågor via det europeiska rättsliga nätverket ska hänvisas till relevant kontaktpunkt för berörd jurisdiktion.

Kontaktpunkten arbetar inom det nordirländska justitieministeriet. Kontaktpunkten arbetar inte på heltid med nätverksfrågor, utan kan vid handläggningen av nätverksärenden ta hjälp av en rad kolleger på det operativa eller politiska området. Arbetet med nätverket kombineras med en rad andra arbetsuppgifter.

Hur det europeiska rättsliga nätverket fungerar i Nordirland

Det finns inget formellt nationellt nätverk i Nordirland. Inom justitieministeriet har det emellertid utvecklats ett nätverk av experter på olika politikområden. Kontaktpunkten har också ett antal etablerade kontakter i andra ministerier dit den kan hänskjuta de frågor som faller utanför ansvarsområdet för det ministerium som kontaktpunkten tillhör. Eftersom Nordirland är en liten jurisdiktion har kontaktpunkten ett väletablerat nätverk med interna kontakter som kan hjälpa till vid de flesta frågor och informationsförfrågningar.

Det effektivaste sättet att ställa frågor och begära information är via e-post. På detta sätt kan man snabbt skicka omfattande meddelanden, särskilt till utomstående kontakter, så att relevant personal har den information som behövs för att de ska kunna besvara frågor.

Kontaktpunkten säkerställer att relevanta politiska, administrativa eller juridiska experter konsulteras när frågor mottas och före relevanta möten i nätverket. Mötesanteckningar och relevanta åtgärdspunkter sprids på lämpligt sätt.

Tillhandahållande av information

Det finns inte någon nationell webbplats för det europeiska rättsliga nätverket i Nordirland. Information tillhandahålls via befintliga webbplatser. Det hänvisas allt mer till e-juridikportalen. Kontaktpunkten har samarbetat med andra tillhandahållare av information, inklusive Nordirlands domstolsverk (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)(https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), eftersom dess offentliga webbplats innehåller information om nätverkets arbete, t.ex. information om verkställighet av utländska domar, det europeiska småmålsförfarandet och det europeiska betalningsföreläggandet. Den nordirländska regeringens webbplats (http://www.nidirect.gov.uk) innehåller också information om det europeiska småmålsförfarandet.

Man använder sig av de möjligheter som ges för att öka medvetenheten om det europeiska rättsliga nätverket och e-juridikportalen. Detta sker vid lämpliga möten och konferenser och i relevanta publikationer.

Senaste uppdatering: 03/02/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.